Gudstjänst i Liberia
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrka, mänskliga rättigheter och fred

Hur agerar världens kyrkor i frågor om fred och krig? Hur diskuteras och omsätts mänskliga rättigheter, såsom religionsfrihet, i olika nationella kontexter? I forskningsenhetens arbete, där det internationella perspektivet är starkt närvarande, är detta frågor som ligger till grund för två projekt.

How are churches in the world relating to the issues of peace and violence? In what ways are human rights, such as the freedom of religion, discussed and implemented in different national settings? In the work of the Church of Sweden Research Unit, where the international perspective is essential, these are questions which frame two ongoing projects.

Kyrka, mänskliga rättigheter och fred

Fred och mänskliga rättigheter finns bland de centrala frågorna för mänsklighetens framtid. De finns därför med bland de temata som beforskas av Svenska kyrkans forskningsenhet och då inte minst relationen till teologi och kyrka. Fredsfrågan blir här belyst med utgångspunkt från det dialoginriktade internationella ekumeniska arbetet i kyrkor världen över. Mänskliga rättigheter är i sig ett omfattande ämnesområde och här bearbetas bland annat religions- och övertygelsefrihet, kvinnors rättigheter och olika minoritetsgruppers rättigheter.

Peace and human rights are issues central to the future of humanity. Therefore they are among the themes which are explored by the Church of Sweden Research Unit and then in relation to the fields of theology and church practice. The issue of peace is here elucidated with a view to the dialogue-oriented international ecumenical work that is carried out in churches over the world. Human rights, in constituting a comprehensive field of research, are here considered with special regard to the freedom of conscience, women’s rights, and the rights of different minorities.

Kvinnor och fred – Vision och realitet i gränslandet mellan freds- och feministteologi

I detta forskningsprojekt står frågan om kvinnors fredsbyggande i fokus. Frågor bearbetas ur en feministteologisk synvinkel.

Many Modernities – Freedom of Religion in Different Settings

Our hypothesis is that this difference between Sweden and South Africa is also to be seen in relation to issues like freedom of religion and freedom of belief.