Kvinnor och fred – Vision och realitet i gränslandet mellan freds- och feministteologi

I detta forskningsprojekt står frågan om kvinnors fredsbyggande i fokus. Projektet har sin utgångspunkt i Förenta Nationernas Resolution 1325, som bland annat föreskriver kvinnors rätt till fullt deltagande i fredsprocesser. Mot denna bakgrund sker en fördjupning i den teologiska fredsdebatt som pågår idag i internationella ekumeniska kretsar. Vilken roll spelar kvinnors röster och arbete i utformningen av denna debatt? I projektet bearbetas den frågan från en feministteologisk synvinkel. Feministteologiska röster, som härrör från olika kristna traditioner, länkas samman med röster från den fredsteologiska strömning som i hög grad inspirerar den internationella ekumeniska rörelsen av idag. 

This research project brings light to the issue of female peacebuilding. The UN Resolution 1325, concerning women’s right to full participation in peace processes, constitutes the starting point of the project. Against this background, the project entails deepening into the theological debate on peace which is carried out in international ecumenical circles. Which role does women’s voices and work play in the formation of this debate? This question is elaborated from a feminist theological point of view. Voices of feminist theologians, with a background in different Christian traditions, are connected with voices of the peace theological current that largely inspires the international ecumenical movement of today.

mer om kvinnor och fred

För mer information om projektet, kontakta sara.gehlin@svenskakyrkan.se