Kristina Helgesson Kjellin, forskare

Kristina Helgesson Kjellin är forskare i kulturantropologi. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission.

Om mig, Kristina

I min forskning inspireras jag av det interdisciplinära mötet mellan antropologi, teologi och missionsvetenskap, liksom av forskningsfältet Anthropology of Christianity. Genomgående teman i min forskning är erfarenheter av tillhörighet, identitet, samt hur historien och människors erfarenheter tolkas genom den kristna tron. Under senare år har jag ägnat mig åt frågor som har med migration, integration och kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att göra. Jag har också ett särskilt intresse för pingströrelseforskning samt för forskning som berör den afrikanska kontinenten.

Nyckelord

Antropologi, migration, integration, mångkultur, mission

Kristina Helgesson Kjellin

Kristina Helgesson Kjellin

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

CV

 • Forskare, Svenska kyrkans forskningsenhet (sedan 2014)
 • Redaktör för bokserien Forskning för kyrkan (sedan 2017)
 • Kanslichef på Svenska Institutet för Missionsforskning (2009-2010)
 • Lektor och studierektor vid Institutionen för kulturantropologi, Uppsala
 • universitet, samt lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna (2007-2009)
 • Deltidsanställd forskare vid Etnografiska museet i Stockholm (2008)
 • Doktorsexamen i kulturantropologi, Uppsala universitet (2006)

Min pågående forskning

Gästfrihet

I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur gästfrihet tar sig uttryck i en svenskkyrklig församling som präglas av mångkultur, där kristna från många olika traditioner, bland annat från Irak och Syrien, möts. Några av de grundläggande frågorna för projektet är:

 • Hur förstås gästfrihet av olika aktörer?
 • Hur tar sig gästfrihet uttryck i församlingen?
 • Vilken roll spelar olika individer för hur relationer och umgängesformer formas i församlingen? 

Fältstudier

För att undersöka gästfriheten har jag under ca 1,5 års tid (2017-2018) bedrivit antropologiska fältstudier, innebärande semi-strukturerade intervjuer, informella samtal och deltagande observation i den aktuella församlingen. Forskningsprojektet bidrar till en ökad kunskap om vilken roll kyrkor spelar i dagens Sverige i relation till migranter, liksom hur ett långsiktigt mångfalds- och integrationsarbete tar sig uttryck i en svenskkyrklig kontext. Studien bygger vidare på ett tidigare forskningsprojekt om mångfalds- och integrationsarbete inom församlingsnätverket Framtiden bor hos oss.

Nordhost

Forskningsprojektet ingår i Nordhost, ett treårigt projekt (2017-2019) vid Oslo universitet, som förenar fyra vetenskapliga discipliner kring forskningsfrågan: Is there anything specific about Nordic forms of hospitality which are developing in the encounters between arriving migrants and civil society receiving projects? Projektet riktar ljuset mot politiska och etiska konsekvenser som följer i kölvattnet av ökad migration till Europa och Norden. I ett antal fallstudier av gästfrihetspraktiker i nordiska sammanhang, fördjupar projekten tillsammans en förståelse för hur gästfrihet levs i de nordiska länderna.

Mina publikationer

”Choice of Interpretation and Representation – Reflections on Power, Ethics, and Normativity”. I What really matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, redigerad av Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman, 247-263. Eugene, Oregon: PICKWICK Publications, 2018.

Tillsammans med Blåder, Niclas (red). Mending the World? Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology. Eugene, Oregon: PICKWICK Publications, 2017.

En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic, 2016.

””To build bridges and break the walls”. The Church of Sweden and the Current Refugee Situation in Sweden.” Diaconia, vol. 7 (2016) 75-80.

”Science in the Name of Jesus: Human Remains Collection by Swedish Missionaries Karl Edvard Laman and Selma Laman in the Two Congo States in the Early Twentieth

Century.” I KULT 7: Nordic Colonial Mind, redigerad av Serena Maurer, et al. Postkolonial.dk, 2010.

“Boundaries of South African Pentecostalism. The Case of the Assemblies of God.” I Global Pentecostalism, edited by David Westerlund, 27-42. I. B.Tauris: London och New York, 2009.