Kristina Helgesson Kjellin, forskare

Kristina Helgesson Kjellin är forskare i kulturantropologi. Hennes forskningsområden omfattar migration, kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och mission.

Om mig, Kristina

I min forskning inspireras jag av det interdisciplinära mötet mellan antropologi, teologi och missionsvetenskap, liksom av forskningsfältet Anthropology of Christianity. Genomgående teman i min forskning är erfarenheter av tillhörighet, identitet, samt hur historien och människors erfarenheter tolkas genom den kristna tron. Under senare år har jag ägnat mig åt frågor som har med migration, integration och kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle att göra. Jag har också ett särskilt intresse för pingströrelseforskning samt för forskning som berör den afrikanska kontinenten.

Nyckelord

Antropologi, migration, integration, mångkultur, mission

CV

  • Forskare, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys (sedan 2014)
  • Redaktör för bokserien Svenska kyrkans forskningsserie (sedan 2017)
  • Kanslichef på Svenska Institutet för Missionsforskning (2009-2010)
  • Lektor och studierektor vid Institutionen för kulturantropologi, Uppsala
  • universitet, samt lektor i socialantropologi vid Högskolan Dalarna (2007-2009)
  • Deltidsanställd forskare vid Etnografiska museet i Stockholm (2008)
  • Doktorsexamen i kulturantropologi, Uppsala universitet (2006)

Min pågående forskning

Coronapandemins effekter på utsatthet, integration och gästfrihet i en mångkulturell församling inom Svenska kyrkan

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera hur coronapandemin har påverkat och fortsätter att påverka relationer och uttryck för gästfrihet mellan ”nysvenskar” och majoritetssvenskar i en mångkulturell församling inom Svenska kyrkan, samt om, och i så fall hur, teologiska motiveringar för verksamheterna påverkats. Studien ska också bidra till att synliggöra hur utsattheten för de mest utsatta har förändrats under Coronapandemin och hur Svenska kyrkan arbetar med att bemöta utsattheten.

Några av frågeställningarna för projektet är:

·       Vilken roll spelar Svenska kyrkan i den aktuella stadsdelen i den rådande coronapandemin?

·       Vad sker med uttryck för integration och gästfrihet i coronapandemins spår?

·       Formas nya relationer och/eller uppstår nya gränser och distans mellan olika grupper i församlingen?

·       Hur har situationen för de mest utsatta förändrats?

·       Vad innebär den rådande situationen för hur församlingen tolkar sitt uppdrag teologiskt?

 

För att undersöka detta bedrivs fältstudier i den aktuella församlingen, innefattande semi-strukturerade intervjuer och deltagande observation.

Ansvariga forskare: Kristina Helgesson Kjellin och Cecilia Nahnfeldt

Projektet följer på tidigare studier om gästfrihet och integration, läs mer om det projektet här.

Mina publikationer

Södra Afrika. I Svensk mission och kyrkorna som växt fram. Lundström, Klas, Ahlstrand, Kajsa, Alvarsson, Jan-Åke och Göran Janzon, red., Studia Missionalia Svecana CXXII, Skellefteå: Artos, s. 295-341, 2021.

Spiritualitet, identitet och gudstjänstmusikens betydelse. Exemplet med Mekane Yesus-föreningen och Svenska kyrkan i Skärholmen. I Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet. Alvarsson, Jan-Åke, red., Studia Pentecostalia Upsaliensia Nr 5, Skellefteå: Artos, s. 229-252, 2021.

”We can teach Swedes a lot!”: Experiences of in/hospitality, space making, and the prospects of altered guest-host relations among migrant and non-migrant Christians in the Church of Sweden. I Contested Hospitalities in a Time of Migration. Religious and Secular Counterspaces in the Nordic Region. Bendixsen, Synnøöve K. N. och Trygve Wyller, red., Routledge, 2019.

Makt, maktlöshet och den personliga trons kraft. I Samhällsteologi. Forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Ehnberg, Jenny och Cecilia Nahnfeldt, red., Verbum, s. 163-184, 2019.

”Can we find other ways forward?” Church Relations among Migrants and Non-Migrants in the Church of Sweden. I Nordic Journal of Migration Research, 9(1): 135-150, https://journal-njmr.org/articles/abstract/10.2478/njmr-2019-0006/

”Choice of Interpretation and Representation – Reflections on Power, Ethics, and Normativity”. I What really matters. Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, redigerad av Jonas Ideström och Tone Stangeland Kaufman, 247-263. Eugene, Oregon: PICKWICK Publications, 2018.

Tillsammans med Blåder, Niclas (red). Mending the World? Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology. Eugene, Oregon: PICKWICK Publications, 2017.

En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic, 2016.

””To build bridges and break the walls”. The Church of Sweden and the Current Refugee Situation in Sweden.” Diaconia, vol. 7 (2016) 75-80.

”Science in the Name of Jesus: Human Remains Collection by Swedish Missionaries Karl Edvard Laman and Selma Laman in the Two Congo States in the Early Twentieth

Century.” I KULT 7: Nordic Colonial Mind, redigerad av Serena Maurer, et al. Postkolonial.dk, 2010.

“Boundaries of South African Pentecostalism. The Case of the Assemblies of God.” I Global Pentecostalism, edited by David Westerlund, 27-42. I. B.Tauris: London och New York, 2009.