Jenny Ehnberg, forskare

Jenny Ehnbergs forskningsområde är teologisk etik och omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga rättigheter, global etik och rättvisa.

Om mig, Jenny

I min forskning intresserar jag mig för frågor som handlar om teologins bidrag till politik och demokrati. Jag har även arbetat med frågor som handlar om globaliseringens inverkan på etiken och etisk reflektion, bland annat i min avhandling där jag undersöker de olika bidrag som några politiska filosofer och teologiska etiker lämnat till diskussionen om vad som är en hållbar form av global etik. Ett annat område som jag ägnat mig åt i både forskning och undervisning är mänskliga rättigheter. Det har då handlat om frågor såsom vad som är deras roll nationellt såväl som internationellt, hur vi kan förstå deras etiska, politiska och juridiska dimensioner och vad det innebär att hävda att mänskliga rättigheter är universella rättigheter.

Nyckelord

Etik, global etik, global rättvisa, etisk teori, politisk etik, teologi och politik, mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Jenny Ehnberg

Jenny Ehnberg

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare

CV

  • Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet  (2017-)
  • Vikarierande lektor i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet (2015-2017)
  • Föreståndare för Euroculture-programmet vid Uppsala universitet (vt 2017)
  • Exekutiv redaktör för tidskriften De Ethica (2017-)
  • Medlem i styrelsen för det europeiska forskningssällskapet Societas Ethica (2017-)
  • Ledamot styrelsen för CRS (Centrum för religion och samhälle) vid Uppsala universitet (2017-)
  • Teologie doktorsexamen maj 2015
  • Prästvigd för Stockholms stift 2009

Min pågående forskning

Teologi och demokrati – en kritisk studie av teologins bidrag till demokratin

I det pågående projektet undersöker jag vilka bidrag teologin kan ge till en hållbar demokratimodell, och i förlängningen vilken roll ”religionen” kan och bör ta i samhällsdiskussionen. Omfattande forskning har bedrivits på temat religion i offentligheten och om religionens förändrade roll i samhället. Utifrån tesen om religionens återkomst i offentligheten har olika undersökningar fokuserat på vad detta innebär för politiken och för det demokratiska samtalet. Min studie syftar till att undersöka vilka bidrag olika demokratiteorier ger till diskussionen om religiösa traditioner som politiska aktörer. Men syftet är även att utifrån ett teologiskt perspektiv kritiskt granska olika demokratiteorier för att därigenom undersöka vad för bidrag teologin kan ge till en normativ modell om politisk diskussion. Förhoppningen är att projektet kan bidra med förslag till hur kyrkan kan agera för att stärka demokrati, men även till hur kyrkan kan förbättra sin demokratiska praktik.

Vad är samhällsteologi?

Forskningsenheten arbetar för närvarande med en antologi där vi i olika kapitel försöker reda i vad vi menar med begreppet ”samhällsteologi” som benämningen på vår forskningsprofil. Samtliga forskare vid forskningsenheten bidrar med texter på temat. Tillsammans med Cecilia Nahnfeldt är jag redaktör för antologin och bidrar, utöver mitt eget kapitel, också till inledning och avslutande kapitel. I antologin resonerar vi kring frågor som: Vad menas med ”samhälle” och ”teologi” i samhällsteologi? Vem kan göra samhällsteologi? Använder sig samhällsteologin av några särskilda metoder eller tillvägagångssätt? Vad är samhällsteologins huvudsakliga frågor och frågeställningar? Antologin vänder sig till dem som på olika sätt reflekterar kring relationen mellan kyrka och samhälle och som är intresserade av vilken/vilka roller teologisk forskning kan spela i samhällsdebatten.

Mina publikationer

”Capabilities and Human Dignity: On Martha Nussbaum’s Understanding of Justice and Human Rights” in an anthology on Martha Nussbaum (forthcoming spring 2019)

”From the Editors: De Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics” in De Ethica, 5:1 (2018)

”Universella mänskliga rättigheter? Utmaningar och möjligheter.” in Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Anna-Sara Lind & Elena Namli (eds.) [”Universal Human Rights? Possibilities and Challenges” in Human Rights in the Public Sector] Lund: Studentlitteratur, 2017.

Globalization, Communication, and Justice: A Critical Study of Global Ethics. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015