Jenny Ehnberg, forskare

Jenny är forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys i Uppsala. Hennes forskningsområde är teologisk etik och omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga rättigheter, global etik och rättvisa.

Om mig, Jenny

I min forskning så intresserar jag mig för frågor som handlar om teologins bidrag till politik och demokrati. Jag har även arbetat med frågor som handlar om globaliseringens inverkan på etiken och etisk reflektion, bland annat i min avhandling där jag undersöker de olika bidrag som några politiska filosofer och teologiska etiker lämnat till diskussionen om vad som är en hållbar form av global etik. Ett annat område som jag ägnat mig åt i både forskning och undervisning är mänskliga rättigheter. Det har då handlat om frågor såsom vad som är deras roll nationellt såväl som internationellt, hur vi kan förstå deras etiska, politiska och juridiska dimensioner och vad det innebär att hävda att mänskliga rättigheter är universella rättigheter.

Nyckelord

Etik, Global etik, Global rättvisa, Etisk teori, Politisk etik, Teologi och politik, Mänskliga rättigheter, Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar

CV

  • Forskare vid Svenska kyrkans enhet för forsknings och analys  (2017-)
  • Vikarierande lektor i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet (2015-2017)
  • Föreståndare för Euroculture-programmet vid Uppsala universitet (vt 2017)
  • Exekutiv redaktör för tidskriften De Ethica (2017-2021)
  • Medlem i styrelsen för det europeiska forskningssällskapet Societas Ethica (2017-2021)
  • Ledamot styrelsen för CRS (Centrum för religion och samhälle) vid Uppsala universitet (2017-2020)
  • Teologie doktorsexamen maj 2015
  • Prästvigd för Stockholms stift 2009

Min pågående forskning

En kritisk studie av deliberativ demokrati och teologins demokratiska bidrag

Studien har som mål att bidra till diskussionen om vilka olika former kyrkans politiska engagemang bör anta. Syftet är att undersöka vilket bidrag den deliberativa demokratin kan ge till diskussionen om kyrkans politiska engagemang, men även att utifrån ett teologiskt perspektiv kritiskt granska den deliberativa demokratiska teorin för att därigenom undersöka vad för bidrag teologin kan ge till en normativ modell om politisk diskussion.

De övergripande problem som jag behandlar i studien är: Vad för idé om den politiska arenan är det som framkommer inom den deliberativa demokratin och inom politisk teologi? Vad blir teologins och religionens roll i sådana uppfattningar? Vilka bidrag kan teologin lämna till en modell för demokrati för ett pluralistiskt sammanhang?

 

Mina publikationer

Ehnberg, Jenny & Nahnfeldt, Cecilia (red.): Samhällsteologi: forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Stockholm, Verbum, 2019

””Svenska värderingar” i ett pluralistiskt samhälle – om samhällskritisk teologisk etik.”, i Samhällsteologi: forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Ehnberg, Jenny & Nahnfeldt, Cecilia (red.), Verbum, Stockholm 2019.

”Capabilities and Human Dignity: On Martha Nussbaum’s Understanding of Justice and Human Rights” in Burman, Anders & Myrebøe, Synne (red.) Martha Nussbaum: Ancient Philosophy, Civic Education and Liberal Humanism. Huddinge: Södertörns högskola, 2019.

”From the Editors: De Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics” in De Ethica, 5:1 (2018)

”Universella mänskliga rättigheter? Utmaningar och möjligheter.” in Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige, Anna-Sara Lind & Elena Namli (eds.) [”Universal Human Rights? Possibilities and Challenges” in Human Rights in the Public Sector] Lund: Studentlitteratur, 2017.

Globalization, Communication, and Justice: A Critical Study of Global Ethics. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015