IRIB – Interreligiöst råd i Borlänge

IRIB är ett forskningsprojekt mellan Borlänge Kommun, Svenska kyrkan i Västerås stift och Högskolan Dalarna. Initiativet har ett samhällsteologiskt fokus på delat samhällsansvar och interreligiös dialog.

Forskningsenheten stöder och samverkar i projektet IRIB med Borlänge Kommun, Svenska kyrkan i Västerås stift och Högskolan Dalarna. Projektet följer Borlänge kommuns inrättande av ett religiöst råd. Initiativet har ett intressant samhällsteologiskt fokus på delat samhällsansvar och interreligiös dialog och bidrar till forskningsenhetens kunskapsområde om migration och interreligiöst arbete.

Projektbeskrivning

Borlänge kommun har under 2016 antagit en lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer som ett led i Nationella samordnaren uppmaning till samtliga kommuner i Sverige att skapa lokala handlingsplaner.

I denna handlingsplan finns inrättandet av ett Interreligiöst råd som en strategisk åtgärd. Forskningsprojektet IRIB (2016 – 2018) avser följa inrättandet av och det initiala arbetet i ett interreligiöst råd.

Huvudsakliga frågeställningar är vilka förväntningar formuleras av politiker, tjänstemän respektive representanter för de religiösa organisationerna om de långsiktiga effekterna av inrättandet av ett interreligiöst råd? Vilka jämförelser kan göras med andra nationella och internationella exempel?

Projektets ansats är kvalitativ och tvärvetenskaplig, där teoretiska perspektiv och begrepp hämtas från humaniora-samhällsvetenskap, i synnerhet religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. 

Metoder som kommer användas är deltagande observation, intervjuer med huvudaktörer och analys av befintliga dokument, samt studiebesök i andra kommuner med liknande strategier nationellt och internationellt.

Projektet genomförs av forskarna Tomas Axelson, docent i religionssociologi, Jonas Stier, professor i interkulturella studier och Thomas Sedelius, docent i statsvetenskap.

Projektledaren för forskningsprojektet IRIB är tax@du.se, docent i religionssociologi, Högskolan Dalarna. 

Hemsida IKUD