Välfärd och kyrka

Det talas allt oftare om kyrkan som en välfärdsaktör. Politiska och sociala förändringar tvingar kyrkan att reflektera över sitt uppdrag och sin identitet. Vilka roller kan och bör kyrkan ha? Hur påverkas och utmanas den teologiska reflektionen av det som sker i praktiken?

Genom deltagarbaserad och praktiknära forskning studerar vi hur kyrka och välfärd framträder i praktiken. Forskningen präglas av en kreativ dialog mellan teologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner, både vad gäller teori och metod. Teologisk aktionsforskning används för att tillsammans med lokala kyrkliga representanter generera kunskap och formulera teologi. Forskningsfältet sociala innovationer erbjuder också möjligheter att öka förståelsen för hur kyrkan i praktiken framträder som en social och teologisk aktör.

Ett barn håller hand med en vuxen.

I vems tjänst? - ett teologiskt forskningsprojekt om kyrka och välfärd

Syftet med projektet är att bidra till teologisk reflektion om kyrkans uppdrag i relation till välfärd och välfärdsverksamheter.

Sociala innovationer i Svenska kyrkan

Projektet bedrivs tillsammans med Luleå tekniska universitet med begreppet social innovation i centrum.

En grupp människor sätter upp ett tält på fjället.

Svenska kyrkan i glesbygd

Syftet med forskningsprojektet har varit att ge en nyanserad och ”tät” teologisk beskrivning av hur Svenska kyrkan framträder i glesbygd.