Ett barn håller hand med en vuxen.
Foto: Alex & Martin /Ikon

I vems tjänst? - ett teologiskt forskningsprojekt om kyrka och välfärd

Varför ett teologiskt projekt om kyrka och välfärd?

Svenska kyrkan har successivt blivit mer synlig i samtal om välfärd och omsorg och både internt och externt har kyrkan tillskrivits en viktig roll. Svenska kyrkans församlingar bedriver näringsverksamhet i en relativt liten utsträckning. Däremot skulle flera verksamheter kunna benämnas som offentlignära verksamheter, då de bedrivs i samverkan med det offentliga eller delfinansieras med offentliga medel. På olika nivåer inom Svenska kyrkan diskuteras frågor om Svenska kyrkan och välfärden. Det pågående samtalet inom kyrkan och en översyn av aktuell forskning visar att det finns ett behov av en fördjupad teologisk reflektion kring kyrkans roll som aktör inom välfärdssektorn.

Syfte, forskningsansats och frågor

Syftet med projektet I vems tjänst? är att bidra till teologisk reflektion om kyrkans uppdrag i relation till välfärd och välfärdsverksamheter. Det handlar dels om att berika den teologiska reflektionen kring kyrka och välfärd, dels om att utveckla metoder som kan främja teologisk reflektion i församlingskontexter.

En viktig utgångspunkt för projektet är att forskningen bör ske i nära dialog med de aktörer som dessa eftersträvade förändringar är tänkta att beröra och involvera. Därför kommer projektet att ha en ansats präglad av aktionsforskning.

En viktig utgångspunkt för aktionsforskning är att det är reella problem och frågor som formuleras av lokala aktörer som ligger till grund för forskningsprocessen. Det finns också övergripande frågor som föranleder forskningsprojekt och som projektet i sin helhet kan ge svar på:

 • Hur ser relationen ut mellan föreställningar om Svenska kyrkans samhällsengagemang och föreställningar om kyrkans uppdrag?
 • Hur beskrivs och förstås Svenska kyrkans egenart i relation till det offentliga?
 • Vilka teologiska utgångspunkter och föreställningar om kyrkans engagemang och uppdrag kan vara konstruktiva och rimliga?
 • Hur tar sig teologiska och ecklesiologiska föreställningar konkreta uttryck i kyrkliga praktiker i och genom vilka församlingar engagerar sig i välfärds- eller välfärdsnära tjänster?
 • Hur kan befintliga praktiker och metoder utvecklas vidare för att fördjupa och stärka en kreativ fortgående dialog mellan teoretisk reflektion och praktiskt handlande?

Projektet och dess delar

Projektet inleddes under 2015 och beräknas vara avslutat 2017/2018.

Projektet har tre delar: Inledningsvis görs en omfattande forskningsöversikt av forskning om kyrka och välfärd med fokus på teologiska och ecklesiologiska perspektiv. Parallellt med det görs också en kartläggning av teologisk aktionsforskning som i ett andra steg också ska ligga till grund för utvecklingen av användbara teorier och metoder för att i projektets tredje och mest omfattande del genomföra 2-3 aktionsforskningsstudier i församlingar i Svenska kyrkan. 

Del 1: Kyrka och välfärd – en kunskapsöversikt.

Målet med delprojektet är att:

 • Göra en kartläggning över relevant forskning om kyrka och välfärd som är gjord i Sverige och internationellt.
 • Urskilja och kartlägga vilka forskningsfrågor som behandlas.
 • Urskilja och kartlägga hur begreppen ”kyrka” och ”välfärd” definieras.
 • Urskilja och kartlägga metoder, teorier och material som används.
 • Urskilja och kartlägga teologiska och ecklesiologiska perspektiv i forskningen.

Delprojektet ska därmed, utöver att ge en god forskningsöversikt av fältet kyrka och välfärd, utarbeta användbara teoretiska komponenter som i ett senare skede kan användas i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.

Delprojektet har resulterat i skriften Kyrka – välfärd. Underlag för reflektion av Stig Linde (pdf, 100 sidor)

Del 2: Teologisk aktionsforskning – en forskningsöversikt och utveckling av teori och metod.

Målet med delprojektet är att:

 • Göra en kartläggning över relevant aktionsforskning som är gjord i Sverige och internationellt.
 • Urskilja och kartlägga olika ansatser.
 • Urskilja och kartlägga metoder, teorier och material som används.
 • Urskilja och kartlägga teologiska och ecklesiologiska perspektiv i forskningen.
 • Utveckla en relevant och användbar teori och metoder för att genomföra teologiska aktionsforskningsprojekt i församlingar i Svenska kyrkan.

Delprojektet ska därmed, utöver att tillhandahålla en forskningsöversikt, utarbeta relevanta och konstruktiva teoretiska modeller och metoder för teologisk aktionsforskning som kan användas i projektets tredje del.

Delprojektet genomförs under perioden mars-oktober 2015. Delprojektet kommer att resultera i ett bokkapitel i en antologi från konferensen Mending the world (PickWick, 2017) och en akademisk artikel i International Journal of Practical Theology (2017). Under delprojektets gång etableras också kontakter med aktionsforskare i Norden och internationellt. Vid AAR 2016 var Jonas Ideström moderator för ett seminarium om teologisk aktionsforsking. Kontakter har också etablerats med Theological Action Research Network vid Roehampton University i England.

Del 3: Teologiskt aktionsforskningsprojekt

I projektets tredje del genomförs aktionsforskningsprojekt i församlingar i Svenska kyrkan. Syftet med projekten är dels att bidra till utveckling av den teologiska reflektionen kring välfärds och välfärdsnära verksamheter och till utvecklingen av verksamheterna i sig, dels att utveckla teologisk och ecklesiologisk reflektion kring kyrkans engagemang i välfärds eller välfärdsnära verksamheter och bidra med konstruktiva ansatser till liknande utvecklingsarbete i andra sammanhang.

Aktionsforskningsprojekten kan delas in i fyra delar:

 • Inventering – hitta relevanta och intresserade församlingar.
 • Etablera kontakt och skapa referensgrupper i församlingarna.
 • Genomföra själva forskningsprojektet (kan i sin tur delas in i delar).
 • Sammanställa resultat och slutsatser.

Transitboende i Mölndals pastorat

Under 2016 har ett delprojekt genomförts i samverkan med Mölndals pastorat. Fokus har varit kring ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn som kommunen drev i Fässbergs församlingshem under hösten 2015. Resultaten från projektet presenterades vid en dag för reflektion i Mölndal den 25 april 2016. 

Läs rapporten (pdf, 82 sidor)

Stig Linde och Jonas Ideström har i en artikel i tidskriften Social Inclusion arbetat vidare med materialet från Mölndalsrapporten, med fokus på frågor om kyrkan som välfärdsaktör.

Läs artikeln Welfare state supporter and civil society activist: Church of Sweden in the ”Regugee crisis” 2015 (pdf, 13 sidor).

Projektgrupp

Svenska kyrkans forskningsenhet är huvudman för projektet och det leds av Jonas Ideström. Delprojekt 1 genomförs av Stig Linde (Socialhögskolan i Lund) och delprojekt 2 av Tone Stangeland Kaufman (Menighetsfakulteten i Oslo).Delprojekt tre genomförs av Jonas Ideström och Stig Linde. De genomför också tillsammans med Tone Stangeland Kaufman projektets fjärde del.

mer om I vems tjänst?

För mer information om projektet, kontakta Jonas.Idestrom@svenskakyrkan.se