Gästfrihetens olika uttryck i mångkulturella församlingar - "medlarens roll"

Forskningsprojektet studerar hur gästfrihet tar sig uttryck i mångkulturella församlingar.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att genom en antropologisk studie i två mångkulturella församlingar, en tillhörande Svenska kyrkan och en pentekostal/neo-pentekostal kyrka, bidra till förståelsen av vilken roll ”the cultural broker” spelar för mångfalds-och integrationsarbetet och för hur gästfrihet tar sig uttryck i församlingen.

 ”Broker” kan översättas till ”medlare”, ”mellanhand”, ”förmedlare”, ”gränsgångare”, eller ”översättare”. Det är personer som kan inneha olika positioner, som anställd eller som frivilligt engagerad, som har kulturell-och/eller språklig kompetens och som ofta har en förankring både i det ”svenska” sammanhanget och i en annan kulturell-och/eller nationell gemenskap som också ingår i församlingens verksamhet. En viktig del av forskningsprojektet är att bidra till begreppsutvecklingen kring den här typen av roll i en svensk, kyrklig kontext.

 Några av de grundläggande frågorna för projektet är:

-        Hur förstås gästfrihet av olika aktörer?

-        Hur tar sig gästfrihet uttryck i församlingen?

-        Vilken roll spelar ”medlaren” i församlingens verksamheter och i mötet med människor med annan kulturell och/eller religiös bakgrund än majoritetssvenskens?

 Fältstudier i två kyrkliga kontexter och kyrkliga kulturer bidrar till en ökad kunskap om vilken roll olika typer av kyrkor spelar i dagens Sverige vad gäller mötet med migranter och flyktingar, liksom hur ett långsiktigt mångfalds-och integrationsarbete tar sig uttryck i olika kyrkliga kulturer. Båda församlingarna i studien bedriver ett aktivt arbete i relation till migranter och flyktingar och uttrycker att de vill involvera dem i församlingsverksamheten. Ett jämförande perspektiv synliggör organisatoriska/strukturella likheter och skillnader, samt möjliggör att få syn på vad i olika kyrkliga kulturer som möjliggör eller hindrar i ett mångfalds-och integrationsarbete.

Kontaktperson: Kristina Helgesson Kjellin
E-post: Kristina.Helgesson.Kjellin@svenskakyrkan.se

Mer om Gästfrihetens olika uttryck i mångkulturella församlingar

För mer information om projektet, kontakta Kristina.Helgesson.Kjellin@svenskakyrkan.se