Mångkultur, migration och kyrka

Vi lever i en värld som präglas av kulturell och religiös mångfald. Inte minst innebär migration - påtvingad eller självvald - att samhällen inklusive religiösa samfund ställs inför delvis nya frågor och utmaningar.

De forskningsprojekt som presenteras nedan fokuserar på olika aspekter i relation till den nuvarande flyktingsituationen i Sverige och världen. Det civila samhället, inklusive kyrkor och andra religiösa samfund, har och fortsätter att spela en central roll i mottagandet av flyktingar och asylsökande, liksom i den fortsatta integrationsprocessen. Nya sätt att arbeta på och nya samarbetsformer mellan olika samhällsaktörer och mellan individer växer fram utifrån delvis nya behov.

Nedan är några av frågorna som studeras närmare i de aktuella projekten

  • Hur tar sig gästfrihet uttryck i mötet med flyktingar och asylsökande?
  • Hur ser interreligiösa samarbeten ut?
  • Hur påverkas den egna självbilden och identiteten i mötet med människor med en annan bakgrund än majoritetssvenskens?
  • Vad sker i församlingar som präglas av kulturell och/eller religiös mångfald?
  • Vad sker med den religiösa identiteten i en situation av att leva i diasporan?
  • Hur formas relationer och hur tar sig makt uttryck?

Mer om Mångkultur, migration och kyrka

För mer information om projekten, kontakta Kristina Helgesson Kjellin 

Gästfrihetens olika uttryck i mångkulturella församlingar - "medlarens roll"

Forskningsprojektet studerar hur gästfrihet tar sig uttryck i mångkulturella församlingar.

Forskningsprojektet NORDHOST

Nordhost handlar om politiska och etiska konsekvenser som följer i kölvattnet av ökad migration till Europa och Norden. Inom ramen för projektet kommer fallstudier genomföras i de nordiska länderna, workshops och konferenser samt publicering av såväl artiklar som monografier

IRIB – Interreligiöst råd i Borlänge

IRIB är ett forskningsprojekt mellan Borlänge Kommun, Svenska kyrkan i Västerås stift och Högskolan Dalarna. Initiativet har ett samhällsteologiskt fokus på delat samhällsansvar och interreligiös dialog.