Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning

av Jan Eckerdal

Ordet folkkyrka har under de senaste hundra åren varit ett
mycket inflytelserikt begrepp i Svenska kyrkan. Det har
med tiden blivit ett av de mer framträdande orden i Svenska
kyrkans beskrivning av sig själv. Men vad har folkkyrkobegreppet
fått för konsekvenser ifråga om hur Svenska kyrkan
konkret tar sig uttryck i vår tid.

Den här boken ger en analys av ett av de folkkyrkoteologiska
stråk som fått allra mest genomslag i Svenska kyrkan,
nämligen det som kan härledas tillbaka till teologen och
biskopen Einar Billing (18711939). I fokus står frågan om
hur folkkyrkoteologin tänker sig att kyrkan rent faktiskt tar
plats i världen, eller med andra ord: vad som är folkkyrkans
sociala kropp. Med hjälp av ett antal nutida kyrkoteologiska
tänkare, diskuteras sedan vad detta folkkyrkoteologiska arv
får för konsekvenser i en ny och delvis mycket annorlunda
tid än den som Billings folkkyrkovision formulerades i.

Eckerdal, Jan, Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning, Artos, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2012,Skellefteå, 2012. ISBN: 9789175806051.