Av fri vilja på fri tid: ideellt arbete i svenska kyrkans barn-och ungdomsverksamhet på 2020-talet

Av Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen

Den här rapporten handlar om ideellt arbete inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Genom att sätta fokus på möjligheter och utmaningar i dagens arbete bidrar rapporten med ökad förståelse för idealitetens utmaningar. Studien bidrar med en övergripande bild av hur motiven till ideellt arbete har förändrats över tid, hur religion fungerar som resurs för ideellt arbete samt hur Svenska kyrkan som professionaliserad organisation både skapar möjligheter och hinder för idealitet.

Trots stora förändringar i samhälle, kyrka och verksamhet har det inte skett någon dramatisk förändring de senaste två decennierna utifrån vem som är ideell. Studien visar att familjebakgrund och uppväxtförhållanden spelar roll för vem som senare i livet arbetar ideellt i Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete, men också att de ideella inte är en homogen grupp. Det finns olika vägar in till ideellt arbete som skapar drivkrafter till fördjupat engagemang. Unga personer som arbetar ideellt betonar i högre grad innehållet i verksamheten och yttre faktorer som kompisar som deras anledning till att vara aktiva medan äldre snarare lyfter fram inre motiv som att känna mening.

Studien visar också att församlingarnas val att ställa in eller ställa om verksamheten under coronapandemin har haft stora konsekvenser för idealiteten. Tecken finns på att pandemin kan ha varit mer av en parentes i de äldres församlingsengagemang men en punkt för de unga. Det kan i sig få stor påverkan på framtida ideellt arbete och församlingsliv.

I studien behandlas också församlingarnas strategiska arbete med idealitet. Församlingar som arbetar med utarbetade handlingsplaner för rekrytering, har också fler och mer engagerade ideella i arbete med barn och unga.

Rapporten Av fri vilja på fri tid  (6Mb) kan du läsa i sin helhet här.

Lyssna på Sara Franssons presentation av rapporten (20 min) här.

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten med Sara Fransson och JanOlof (Jolle) Nordström här.

Lyssna på webinarium om Av fri vilja på fri tid med författarna Sara Fransson, Jonas Bromander och Johan von Essen tillsammans med JanOlof (Jolle) Nordström från Ideellt forum, moderator Maria Södling. (51 min) här.