Andreas Sandberg, forskare

Andreas Sandbergs forskning omfattar frågor kring kyrkotillhörighet och frågor om hur Svenska kyrkans medlemskår förändras över tid i socioekonomisk och demografisk mening.

Om mig, Andreas

Jag är kulturgeograf och intresserar mig särskilt för frågor som rör hur socioekonomiska och demografiska faktorer påverkar medlemskap, kyrklig sed och deltagandet i Svenska kyrkans verksamhet, men också hur Svenska kyrkan genom sina församlingar reagerar på förändringar i dess omvärld. I mitt pågående projekt undersöker jag vad som händer i församlingar med en stark befolkningstillväxt och en omfattande utbyggnad av nya bostadsområden. Vid sidan av detta forskningsprojekt arbetar jag bland annat som redaktör för den årliga publikationen Nyckeln till Svenska kyrkan.

Min pågående forskning

Kyrkotillhörighet under förändring

Projektet har syftet att undersöka hur socioekonomiska och demografiska faktorer påverkar medlemskap och deltagandet i Svenska kyrkans verksamhet, men också hur svenska kyrkan hanterar att möta en omvärld i förändring. Projektet har tre delar: mönster i in- och utträden, doptradition i förändring, samt hur medlemskap påverkas vid flytt. Forskningsprojektet bygger på kyrkostatistik och registerdata, bland annat uppgifter om medlemskap i Svenska kyrkan samt demografiska och socioekonomiska data. Analyser kompletteras med intervju- och enkätstudier för att kunna förklara förändring.
Läs mer om projektet här.

Mina publikationer i urval

Helgesson Kjellin, Kristina, Andreas Sandberg och Lena Sjöberg (2021). En ”riktig” begravning. Förändringar i begravningsseden inom Svenska kyrkan 2010- 2020. Uppsala: Svenska kyrkan.

Jonsson Pernilla, Svensson Patrik & Sandberg Andreas (2020), “Who is Baptized? A Study of Socioeconomic, Regional and Gender Differences in Child Baptism in the Church of Sweden, 2005 and 2015", Nordic Journal Of Religion And Society, Volume 33, No. 2-2020, p. 72–86.

Sandberg, Andreas, Josephine Ganebo Skantz och Ingegerd Sjölin 2019, Dop i förändring. Uppsala: Svenska kyrkan.

Sandberg, Andreas 2018, Dopföräldrar – vilka är de och vad har deras bakgrund för betydelse för utvecklingen av antalet dop? Nyckeln till Svenska kyrkan 2018. Uppsala: Svenska kyrkan.

Hellqvist, Kristina & Andreas Sandberg 2017. En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar.
2015–2016. Uppsala: Svenska kyrkan.

Hedman, Anders & Andreas Sandberg, 2017. Församlingsråden – från idé till praktik. Nyckeln till Svenska kyrkan 2107. Uppsala: Svenska kyrkan.

Sandberg, Andreas, 2014. Församlingar i en segregerad stad. Nyckeln till Svenska kyrkan 2014. Uppsala: Svenska kyrkan.

Sandberg, Andreas, 2013. Utträden bland unga flyttare. Nyckeln till Svenska kyrkan 2013. Uppsala: Svenska kyrkan.

Sandberg, Andreas, 2012. Medlem i Svenska kyrkan – en fråga om klass? Nyckeln till Svenska kyrkan 2012. Uppsala: Svenska kyrkan.

Sandberg, Andreas, 2011. Invandringens betydelse för Svenska kyrkan. Nyckeln till Svenska kyrkan 2011. Uppsala: Svenska kyrkan.