Övre Ulleruds kyrka och sockenstuga

Sittplatser: I kyrkan får det plats 350 personer.
Sockenstuga: Sockenstugan ligger intill kyrkan. Här finns plats för ca 42 personer. 
Bokning/Uthyrning: Kontakta expeditionen 054-87 55 00.

Ända sedan tidig medeltid har det funnits en kyrka i Övre Ulleruds socken.  Den genomgick en del utbyggnader och ändringar men när det var dags för ännu en reparation så beslöts det att en ny kyrka skulle byggas 1725. Den gamla kyrkan revs dock inte förrän den nya stod klar att använda.

Det var prästen Sven Kihlman som genomförde kyrkbygget. Han föddes 1696 på Prästbol och avled 1776 på sin gård Solbacka.

Sven Kihlman var endast 29 år, och hade i maj samma år blivit prästvigd, då han omedelbart påbörjade kyrkbygget. Han hade själv gjort ritningen och ledde bygget. Under arbetets gång gjorde han noggranna anteckningar och på grund av det kan man i detalj följa det hela. Lars Olufsson var byggmästare. Timret höggs i Ruds och Olsäters skogar och flottades på Klarälven till platsen.

Till hjälp hade byggmästaren 12-14 timringskunniga karlar. För övrigt så medverkade på olika vis i stort sett hela socknen i arbetet. Den nya kyrkan stod klar 1727 och invigdes av Joannes Stechius som var superintendent i Karlstad.

Kyrktornet uppfördes 1796. Där finns två klockor. Den lilla klockan har bedömts vara från 1300-talet. Ingen inskription finns förutom ett gjutarmärke i form av ett armborst. Den stora klockan är gjuten 1756 och båda är alltså äldre än själva tornet.

I koret (norra väggen) hänger en liten klocka som är gjuten av Gösta Bergholtz i Sigtuna 1956 och har använts för tacksägelseringning. 

Övre Ulleruds kyrka av Karl-Arne Karlsson
En bok om Övre Ullerud av Tord Ljungström

Källor:

Kyrkogården har en minneslund.

Den äldsta gravstenen står öster om kyrkan invid muren och är rest över hofkamreraren Jonas Engholm som dog 1790. Även komminister Sven Kihlmans grav finns där efter att han först haft sin grav inne i kyrkan i den gravkammare som senare fylldes med jord och sand.

En gravvård i sten med porträttrelief i koppar är gjord av Astri Bergman-Taube och är rest över hemmansägare O H Larsson i Edeby som dog 1926. Den finns 50 meter sydväst om kyrkan.

Det finns ett gravkor nedgrävt i marken som dock inte är i bruk i den östra delen av kyrkogården. Där i närheten finns ett tiotal smidda järnkors samlade. De fanns tidigare utspridda på kyrkogården men samlades ihop och iordningsställdes 1988.

På två ställen i den mur som omgärdar kyrkogården finns två järnsmidda grindar. Den i norr har årtalet 1822 och initialerna C.S. som står för patron Christian Söderberg från Södervik. Den mot öster har årtalet 1843 och initialerna S.S. för prosten Sven Söderlund.

Kyrkogården har fått utvidgas åt väster på grund av läget mellan älvbrinken, landsvägen och prästgården.

Den första orgeln installerades 1859. Den är byggd av orgelbyggarfirman Setterqvist i Örebro. En ny orgelläktare byggdes 1867 eftersom den gamla var för trång. Under samma år gjordes även andra ombyggningar i kyrkan. Bland annat byttes fönster och fönsterbågar. Den nuvarande orgeln installerades till kyrkans 200-årsjubileum 1927.

En brudkrona i förgyllt silver skänktes till kyrkan 1943 av makarna Nordenson, Södervik. Den finns att låna och förvaras på pastorsexpeditionen i Deje.

Ljuskronorna, av mässing med glasprismor, som hänger i kyrkorummet är från 1880-talet.

Dopfunten, som är medeltida, har runalfabetet, (den 16-typiga futharken) inhugget i fotplattan. Det är bara de två sista runorna som bytt plats. Dopfunten är en av de saker som kommer från den gamla kyrkan. Sockelplattan, som är unik på grund av de inhuggna runorna, hittades i trädgårdsmuren, den större delen 1766 och den mindre 1769.

Mitt Kött är then rätta maten
Och mitt blod är then rätte drycken
Men pröfve menniskian sielfwa

Text vid altaret:

Altaret som finns nu beställdes först 1740. Bildhuggaren Isaac Schiulström har gjort de skulpterade figurerna. Det övriga är tillverkat av schatullmakaren Anders Rang från Filipstad. Innan dess hade både altare och predikstol flyttats från den gamla kyrkan men det finns inga uppgifter om hur de såg ut.

Den nuvarande predikstolen är från 1778 och tillverkad av bildhuggaren Eric Grund i Karlstad.

Krucifixet, med Jesus i nästan naturlig storlek, som sitter på tvärbalken, i taket ovanför koret, är gotiskt senmedeltida. Detta kommer också från den gamla kyrkan och var undanställt i många år.

När varmluftssystemet skulle inrättas i kyrkan 1943 visade det sig att fukten av sanden och jorden hade brutit ner det mesta och kvar fanns bara några kranier, benrester och kistornas beslag med adliga kronor på.

När ett helt nytt golv lades in 1890 upptäcktes två gravkamrar som innehöll 16 kistor. Tyvärr fylldes utrymmet igen med jord och sand på order av kyrkoherde A. U. Bergh, utan att någon tagit hand om kistorna och deras innehåll först. En av kistorna råkade gå sönder under arbetet när en sten föll på kistlocket och där syntes liket av en man. ”Han var svept i vitt linne med blåfärgade tygremsor och med halvvantar på de över bröstet korsade händerna”. (citat från Tord Ljungström ur En bok om Övre Ullerud.)

Efter en del ommålningar och diverse reparationer så fick kyrkan det utseende den har idag.