Foto: Karlstads stift

Munkfors kyrka och församlingshem

Sittplatser: I kyrkan får det plats 200 personer.
Församlingshem: Munkfors församlingshem ligger intill kyrkan. Stora salen har plats för 70 personer och Lilla salen har plats för 30 personer.
Bokning/uthyrning: Kontakta expeditionen 054-87 55 00
Kontaktpersoner: Kyrkvaktmästare Åsa Thyberg, 054-87 55 64

Munkfors kyrka

Så ser kyrkan ut, plats för 200 personer.

Kyrkohistoria

1 maj 1918 bildades Munkfors församling, efter en utbrytning från Ransäters församling. Då hade befolkningen ökat på grund av att många arbetade med järnhanteringen.

Det var lång väg till Ransäters kyrka och på grund av att många saknade en kyrka i samhället beslöts att det skulle byggas en. Den stod klar sommaren 1920. Då hade Munkfors blivit kapellförsamling inom Övre Ulleruds pastorat.

En bit från kyrkan ligger också ett gravkapell byggt 1920.

Den 20 december 1984 totalförstördes kyrkan genom brand. Bara vissa inventarier, kyrksilver, dopfunten och textilier kunde räddas. Endast tegelmurarna fanns kvar men eftersom de var i bra skick beslöts att de skulle användas för att bygga upp en ny kyrka på samma plats.

Förslaget till återuppbyggnad hade sin utgångspunkt i att så långt som möjligt likna den nya kyrkan med den gamla, arkitektoniskt, utan att göra avkall på dagens funktionskrav vad gällde liturgi, skötsel säkerhet och handikappanpassning.

Återuppbyggnaden baserades i viss mån på de planer på restaurering som utarbetats ett par år tidigare. Nu kunde också vissa delproblem lösas på ett bra sätt i och med den annorlunda situation som branden utgjorde.

Källor:Munkfors kyrkas återuppbyggnad 1986-1987 av Jerk Alton
Kringla.nu
Varmlandsmuseum.se

 

Begravningsplatsen hör till de yngsta i länet, det är därför den så tidigt fick modern karaktär med få särskiljande gravar. Det finns också en minneslund.

Norr om kyrkan står gravvården över skådespelaren och komikern Fridolf Rhudin.

Församlingshemmet

Strax söder om kyrkan ligger församlingshemmet, byggt på 70-talet.

Kyrkoinventarier

Ljusbäraren har tillverkats av Munkforssmedjan.

En orgel återuppbyggdes på läktaren i väster. En liten flyttbar kororgel placerades i kyrkans östra del som stöd för kören och psalmsången.

Vid triumfbågens södra del står den gamla dopfunten, utformad av Bror Almqvist, som räddades undan branden.

Takmålningarna i koret, dekor i långhustaket samt väggmålningarna i och kring korbågen är nya och utgör en relativt fri rekonstruktion i den gamla kyrkans anda.

Det runda fönstret på gaveln, ovanför altaret, är en glasmålning som ska föreställa Guds hand ur vilken den helige andes duva kommer.

Altaret

Altaruppsatsen är i form av en triptyk – ett tredelat skåp – vars mittparti skildrar Kristi förklaring med Kristi födelse till vänster och Kristus i Getsemane till höger. Mittpartiet kröns av berget med de fyra evangeliefloderna på vilket lammet med segerfanan dvs. Kristus uppståndelse står. Nedersta delen skildrar ett dukat bord med kalk, bröd och vindruvor. Konstnär är Pär Andersson.

Altaret är uppfört fristående och placerat i korets mitt. Det är utformat som ett altarbord med viss tyngd och stabilitet. Altarringen har fått öppen karaktär och kan flyttas så att koret kan användas så mångsidigt som möjligt.

*piscina – uttömningskanal i kyrkrum för vätska från heligt kärl ex. dopvatten eller rengöringsvatten från nattvardskärl. Vätskan rinner ner i kyrkans grund för att komma i vigd jord.

Sakristian och rum i kyrkan

Sakristierummet har möblerats med bord och stolar från den gamla sakristian och har också försetts med andaktsplats och piscina*.

Till de större förändringarna hör att en ny sakristia byggdes. Den gamla var alldeles för trång och det fanns inga bra möjligheter att förvara textilier. Nu finns en textilkammare invid sakristian med skåp för liggande och hängande textilförvaring samt stöld- och brandsäker silverförvaring. Även en förrådskällare byggdes under sakristian.

I tornet, i nivå med läktaren, har ett mindre rum för kör och musiker ordnats.

Väntrummet kan även användas som samtalsrum, samlingsrum, alternativ sakristia i samband med processioner m.m. Vapenhuset har gjorts så pass stort att det kan fungera som ett invändigt kyrktorg. Detta är tänkt som en social mötesplats. Därifrån når man också det nämnda väntrummet, toalett (handikappanpassad) samt kapputrymmet i sydligaste delen av kyrktorget.

I tornets bottenvåning har ett avskilt väntrum inhysts. Detta rum var tidigare kyrkans huvudingång och vapenhus. Huvudingången flyttades alltså och infogades istället mitt i långskeppets västra gavel.