Gravrätt

Avgiftsfri gravplats
Enligt begravningslagen har alla som avlidit efter 1 januari 2000 rätt till en avgiftsfri gravplats. Rätten gäller alla folkbokförda i Sverige – oavsett medlemskap i trossamfund – och i den församling man är folkbokförd vid sin död. Det finns också en möjlighet att på samma villkor få en gravplats på annan ort, vilket dock förutsätter att där finns ledig plats.

Gravplatsen upplåts i 25 år. Vid ny gravsättning i befintlig grav förlängs automatiskt gravrätten med 15 år. Det är möjligt att förlänga upplåtelsetiden mot avgift.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen
När de anhöriga valt en gravplats ska de utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen. Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem/vilka som ska gravsättas på gravplatsen.
Man ansvarar även för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Det är möjligt att mot avgift ge kyrkogårdsförvaltningen i uppgift att
sköta graven (se vidare information om gravskötsel).
Det ska finnas levande gravrättsinnehavare till samtliga gravar som upplåtits med gravrätt. En gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden kan aktualisera övergång av gravrätten till andra personer eller att gravrätten återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.
Om en gravrättsinnehavares död medför att det saknas gravrättsinnehavare för den aktuella gravplatsen ska gravrättsinnehavarens dödsbo kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Upplåtelse av en gravplats med gravrätt bekräftas genom att ett gravbrev skickas till den/de som registrerats som gravrättsinnehavare.