Foto: Lina Einarsson

Kyrkogårdar och gravar

Våra kyrkogårdar

I Förlösa-Kläckeberga församling finns två kyrkogårdar som ligger i direkt anslutning till Förlösa respektive Kläckeberga kyrka. Du är alltid välkommen som besökare. För gravskötsel finns redskap att låna och vatten att tillgå. Det finns också bänkar att sitta på.

Gravplats

På kyrkogårdarna finns olika typer av gravplatser att välja mellan för dem som ombesörjer begravningen av någon som gått bort. Gravplatsen kostar inget utan finansieras av den begravningsavgift som alla skattskyldiga betalar. Däremot får man själv bekosta gravanordning (vanligtvis en gravsten) om det är aktuellt.

Gravrätt

Till alla typer av gravar förutom minneslund hör en gravrätt och en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavaren är den person som har ansvaret för att graven sköts. Gravrätten är inledningsvis på 25 år. Efter det kan den förlängas med 15 år i taget eller så lämnas graven tillbaka till kyrkan som då kan använda den på nytt. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravens skötsel och att gravsten eller annan anordning är säker. En gravsten får till exempel inte sitta löst så att den riskerar att välta. Församlingen kan ta hand om skötseln av graven mot en avgift. I avgiften ingår att blommor planteras några gånger per år.

Typer av gravar

Kistgrav

Kistan med den döde grävs ner i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravsten eller så används en befintlig familjegrav. Man ansvarar själv för gravens skötsel. Gravsättning sker i direkt anslutning till begravningsgudstjänst/begravningsritual. Kistan bärs ut och de närvarande följer med till graven där nedsänkning sker.

Urngrav

Askan av den döde läggs i en urna som grävs ner i jorden. Över urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten eller så används en befintlig familjegrav. Gravsättningen sker då kroppen kremerats. De anhöriga kan själva ta ansvar för gravsättningen. Vid kyrklig begravning kan en präst vara med om så önskas.

Urngrav med gemensam gravsten

Askan av den döde läggs i en urna som grävs ner i jorden. Man har en bestämd gravplats men gravstenen delas med andra gravar. På gravstenen fästs en graverad namnplatta. Man betalar en avgift för namnplattan och en andel av stenen. Det finns en gemensam plantering som kyrkan sköter. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus. Gravsättningen sker då kroppen kremerats. De anhöriga kan själva ta ansvar för gravsättningen. Vid kyrklig begravning kan en präst vara med om så önskas.

Minneslund

Askan av den döde strös ut eller grävs ner inom ett område där stoftet från fler människor finns. Minneslunden är anonym, det finns inga personliga gravstenar och namnen på de döda finns inte skrivna någonstans. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus på angiven plats. Anhöriga kan inte närvara vid gravsättningen. Man har ingen gravrätt och därmed inte heller något ansvar eller någon kostnad.

Prisuppgifter för 2023

Förlängning av gravrätt

Förlängning av gravrätt med 15 år: 500 kr

Gravskötsel

Grav med blomsterrabatt som är mindre än 0,5 kvm: 720  kr/år

Grav med blomsterrabatt som är större än 0,5 kvm: 1000  kr/år

Avtal för skötsel kan också tecknas för längre tid. För gravar med mindre blomsterrabatt kostar t ex ett avtal för 10 år 12 240 kr och för 25 år 30 600 kr. Att kostnaden kan te sig oväntat hög för fleråriga avtal beror på att den inkluderar ett schablonbelopp för framtida avgiftshöjningar.

Urngrav med gemensam gravsten

I alla hyresavgifter ingår en graverad namnplatta och skötsel i 25 år.

Hyra av gemensam gravsten på Kläckeberga kyrkogård: 16 532 kr

Förlängning av avtal i samband med ny gravsättning: 566 kr x antal år

Hyra av gemensam gravsten Förlösa kyrkogård (gruskvarter): 3 621 kr                  

Hyra av gemensam gravsten på Förlösa kyrkogård (nya delen): 12 040 kr

Förlängning av avtal i samband med ny gravsättning: 388 kr x antal år

Kontaktuppgifter

Visning av gravplatser
Vaktmästare Mikael Andersson, 0480–447194, mikael.andersson4@svenskakyrkan.se 

För övriga ärenden, kontakta expeditionen
Öppettider: mån-tors kl 10-15
Besöksadress: Förlösavägen 3, tel 0480–447180, forlosa-klackeberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsombud för Förlösa-Kläckeberga församling
Begravningsombudet har en granskande funktion och bevakar bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan :
Gunilla Johansson, Drag 166, 395 94 Rockneby.  tel. 070 526 4733