Foto: L Nilsson

Västra Hargs kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Vifolka/Mantorp. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i ett kuperat landskap med skogklädda höjder med blandskog. Kyrkogården sluttar från öster ner mot bäcken i väster.  I kyrkogårdsmuren kan man tydligt se en skarv där kyrkogården utvidgats väster om kyrkan. 

Gravtradition
I Västra Harg finns det flera stora gårdar och det präglar kyrkogården. Här finns några familjegravar med höga gravvårdar, s k bautastenar. Dessutom finns det några grusgravar omgärdade med stenram, häckar eller gjutjärnsstaket. Det finns även två gjutjärnsvårdar, varav den ena är utformad som en gotisk portal och relativt tidig; 1820- eller 1830-tal. De största gravanläggningarna och även de ålderdomligaste vårdarna, som troligen står på ursprunglig plats, från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal finns norr eller sydväst om kyrkan. På kyrkogården finns även ett relativt stort antal enkla gravvårdar bevarade som hört till det som brukar kallas för ”allmänna linjen”. Det rör sig om enkla gravvårdar, mestadels i granit, eller träkors som är fernissade eller vitmålade. Övervägande antalet gravvårdar är dock från senare delen av 1900-talet, låga och breda i formatet. Även en del titlar på gravvårdarna visar på förekomsten av stora gårdar.
”Majoren” och ”Godsägaren” hör till dem som ägt de stora gårdarna/godsen, men här vilar även deras anställda som t ex trädgårdsmästarna vid Helgeslätt och Spellinge.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift.
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna.
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro.
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen.
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.

Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet.
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Västra Hargs Kyrka

Kyrkan är vackert belägen vid Hargssjön, i södra delen av Mjölby kommun. Den byggdes 1815 och ersatte då en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet.