Foto: Tommy Hvitfeldt

Vanliga frågor vid begravningar och begravningsavgiften

Det är många frågor som dyker upp när en anhörig skall begravas. Försöker här besvara några av de vanligaste frågorna samt vad begravningsavgiften är

Vi vill här besvara de vanligaste frågorna som kan uppstå när någon anhörig skall begravas.

Gravsättning

 
Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. Det är att placera kistan med stoftet eller urnan med askan i en grav, eller inomhus i ett så kallat kolumbarium.

Att gravsätta är också att gräva ner askan eller strö den i minneslund eller i havet eller i naturen. Om gravsättning skall ske på annan plats än begravningsplats, t ex spridning över vatten, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen i det län där det är meningen att gravsättningen skall ske.

Det går också att gravsätta på annan ort och kostnaden ingår i begravningsavgiften. Eventuella transportkostnader betalas dock av dödsboet.

Tänk noga igenom valet av gravplats eftersom det krävs särskilda skäl att flytta en aska eller ett stoft. Ett särskilt skäl kan vara att sammanföra makar. Man får t ex inte flytta en urna från en gravplats till minneslund för att man inte längre kan sköta gravplatsen.

 För många människor är det också viktigt med en viss typ av gravsten, välj då en plats där det får lov att vara den typen av sten.

Gravrätt

Gravrätt, alltså rätten till en gravplats, upplåts idag på 25 år. Dödsboet skall gemensamt ta ställning till vem eller vilka som skall registreras som gravrättsinnehavare. Som gravrättsinnehavare har man ansvaret för att gravplatsen hålls i ett värdigt skick. Har man ingen möjlighet att sköta platsen själv, kan vi hjälpa till med det. Det är också gravrättsinnehavaren som bestämmer bland annat vilka som får gravsättas i gravplatsen.

Gravrätten kan förnyas efter gravrättstidens utgång. Gravrätten kan också överlåtas eller återlämnas. Alla förändringar måste anmälas till kyrkogårdsexpeditionen. Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet anmäla ny gravrättsinnehavare inom sex månader.

Gravsten

Gravrättsinnehavare har rätt att sätta upp en gravsten på gravplatsen som måste godkännas av förvaltningen. Det kan finnas särskilda bestämmelser, gravplatsföreskrifter för vissa kvarter. Föreskrifterna lämnas ut i samband med visning av gravplats.

Det här ingår i begravningsavgiften

• Gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år.
• Gravsättning, dvs. gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
• Transporter från det att Svenska kyrkan tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett
• Kremering.
• Lokal för förvaring och visning av stoftet.
• Lokal för begravningsceremoni utan kyrkliga symboler.
• Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor.

 

Det här ingår i kyrkoavgiften:

 • Begravningsgudstjänst (kyrka, präst och kyrkomusiker).
• Kistbärning från kyrkan till gravplatsen.