Foto: L Nilsson

Val av gravplats

Det finns många olika gravplatser att välja mellan. T ex en minneslund med anonym karaktär eller en kistgrav med gravrätt. Välj det alternativ som känns mest rätt för dig

Kistgrav
En kistgrav upplåts med gravrätt. Gravrätten upplåts 25 år och kan sedan förlängas. Upplåtelsen kan vara på en eller flera kistor. Man kan även placera askurnor på en befintlig kistgrav På gravplatsen har man rätt att sätta en gravvård. Gravstenen ska godkännas av förvaltningen. Minst en gravrättsinnehavare skall alltid finnas.

Urngrav
En urngrav upplåts med gravrätt. Gravrätten upplåts på 25 år och kan sedan förlängas. Där placerar man urnor med askan från kremationen. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen På gravplatsen har man rätt att sätta en gravvård. Gravstenen ska godkännas av förvaltningen Minst en gravrättsinnehavare skall alltid finnas.

Askgravplats 
Gravskick av kollektiv karaktär. Upplåtelsen sker med begränsad gravrätt i 25 år. Två askor eller urnor kan placeras där. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen.
Gravplatsen får förses med en gravvård med specifika regler. Man får endast utsmycka graven med snittblommor och under tiden 1 november – 15 april även med ljus/lykta och krans. En avgift tas ut för den gemensamma skötseln som förvaltningen sköter.

Minneslund
Minneslund är en gravplats med anonym karaktär. Gravsättningen sker utan närvaro av anhöriga. Ingen gravrätt finns. I minneslunden får man bidra till utsmyckningen med snittblommor och gravljus på den gemensamma platsen. Enskilda gravvårdar och planteringar får ej förekomma.