Foto: L Nilsson

Skänninge kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Skänninge. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården är belägen på högsta höjden av åsen väster om Väderkvarnsbacken i
stadens västligaste utkant och på ömse sidor om landsvägen Skänninge–Vadstena.
Kyrkogården är anlagd 1850 och har i många delar behållit sina gamla karaktärsdrag.
Mest tydligt är huvudgrusgången i korsform omslutande de fyra inre kvarteren. 

Gravtradition 
 Gamla kyrkogården är anlagd kring 1850. Statusplaceringarna på gravar har varit främst utanför de kringgående grusgångarna och i utsidorna av de kvadratiska kvarteren. Här står ett relativt stort antal höga bautastenar, grusgravar och andra statusmarkerande former kvar. Större delen av dessa är dock borttagna och ersatta under 1950 –1980 tal. Ett stort antal gravstenar har titlar som visar på hantverk och handel med staden som bas. Ett flertal höga bautastenar är resta över borgmästare och rådmän och liknande. Kyrkogårdens allmänna linje har varit belägen i det inre av kvarter B där ännu en och en halv rad står intakta från ca 1930–50. De nya delarna av kyrkogården innehåller endast unga breda vårdar varav bara ett fåtal har titlar. Nya kyrkogården södra delen har en utpräglad stadskyrkogårdskaraktär. Till karaktären bidrar inte minst gravkapellet från 1902 och de kvarstående höga bautastenarna och stenramsgravarna från samma tid. Förändringarna från 1950- talet är mindre uttalade på denna del även om större delen av de ursprungliga gravstenarna ersatts. 

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 

Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Vårfrukyrkan

Kyrkan som är helgad åt jungfru Maria - Vår Fru- ligger vid stadens stora torg