Rinna kyrka med gravstenar i förgrunden.
Foto: Heidi Hermansson

Rinna kyrka

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman. Kyrkan är helt i dåtidens smak med stora tempelartade kyrkorum.

lyssna på en guidning om Rinna kyrka

Tryck på bilden och lyssna på en guidning om Rinna kyrka Foto: Heidi Hermansson

Rinna kyrka

Rinna socken kallades i äldre tider Egby-Rinna och var annex till Ekeby. Församlingen omtalas för första gången 1382 och har aldrig haft en egen kyrkoherde.

Den första medeltida kyrkan vet man inte mycket om men troligen var den gamla kyrkan från början av 1200-talet. Den var av sten och hade ett torn i väster, långhus med vapenhus på södra sidan samt ett lägre kor. 

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman. Kyrkan är helt i dåtidens smak med stora tempelartade kyrkorum. 

Arkivbrand

En stor del av kyrkans arkiv brann upp vid prästgårdsbranden i Ekeby 1760. Det lär ha funnits en klockstapel; denna omtalas 1649. Enligt vissa uppgifter blåste klockstapeln omkull 1675 men byggdes upp igen 1681

Medeltida inventarier

Triumfkrucifixet från 1300-talet hänger på södra väggen och anses mycket värdefullt. Det återger Frälsaren som den lidande människosonen. Krucifixet som är gjort i en skulpturateljé vid Linköpings domkyrka är ett av deras bästa arbeten.

Tillbyggnad

Redan på 1600-talet hade man klagat på att kyrkan var för liten. Planer på att bygga till den hade gjorts upp 1684. Den planerade tillbyggnaden tycks dock inte ha blivit av. Det skulle dröja ända till 1784 innan sockenstämman beslutade att bygga ett nytt tempel.

Den nya kyrkan byggdes med södra väggen på den gamla kyrkans norra grund och norra väggen utmed kyrkogårdsmuren. Det bestämdes att varje hemman skulle leverera sten, stockar och bräder samt att alla församlingsmedlemmarna skulle ställa upp med dagsverken.Enligt vissa uppgifter lades grunden den nya kyrkan år 1800.

Kyrkan helt i dåtidens smak

Själva byggnaden uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman. Kyrkan motsvarar tidens smak, som krävde stora tempelartade kyrkorum. Arbetet var slutfört på åtta månader. Året efter anskaffades inventarierna. När allt var klart stannade byggnadskostnaderna på 2 240,23 riksdaler. Utav den summan hade byggmästaren fått 900 riksdaler, glasmästaren 101 riksdaler och snickaren 102 riksdaler för predikstol, altartavlans omramning och nummertavlor.

Det hade också gått åt 319 ökedagsverken, 6887 drängedagsverken och 306 kvinnodagsverken

Dopfunten är av kalksten

Dopfunten är en åttakantig skål. Den är vackert med växtornament, genier, (andar), fåglar och en hjort. Funten är gjord av Johan Silfverlings verkstad i Vadstena, och skänktes 1691 av Måns Olofsson och hans maka i Ärmestorp. Den är ett av de finaste alstren i sin art.

Runsten

Fragment av en runsten har hittats i kyrkogårdsmuren och förvaras nu i ett utrymme innanför sakristian. Denna är Rinnas enda runsten.Välbevarad gustaviansk kyrka

Rinna kyrka är en av landets bäst bevarade gustavianska kyrkor. Interiören är bevarad i så gott som ursprungligt skick. Kyrkan har ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde.

Gammal sägen om Rinna kyrkas tillkomst

Det finns en gammal sägen om hur det gick till när Rinna kyrka skulle byggas:I Mossebo fanns en kulle med en härlig utsikt. På den bestämdes att kyrkan skulle byggas upp. Men det gick som det brukar gå när övermakten förbises i tillfrågan. Det som byggdes upp på dagen, revs osynligt ner på natten av kyrkrået. Det blev omöjligt att fortsätta med kyrkbyggandet. Byggherrarna i Mossebo hade inte tillförlitligt rådfråga kyrkrået om rätta platsen för en kyrkobyggnad. Man kunde inte göra något emot råets vilja. Det blev ingen kyrka och platsen kallas än i dag för Kyrkbacken.

Därefter, under samma århundrade, gjordes återigen ett försök till ett kyrkbygge. Denna gång i Gärdslätt. Men även detta var omöjligt. Rået var även där och raserade. Rinnaborna var förtvivlade: Skulle ingen kyrka kunna byggas? Jo, där den idag ligger vid sjön och på gränsen till Väderstad. Hade kyrkrået inte ställt till oreda hade Rinna kyrka – enligt denna sägen – aldrig stått där hon nu står.(Källa:Tusenårssteg)

Inventarier

Altartavlan föreställande Jesu himmelsfärd  är målad av Pehr Hörberg år 1802. Tavlan är hårt renoverad av Konrad Simonsson 1881.

Dopfunt: Kyrkans dopfunt har en åttkantig cuppa tillverkad av Johan Andersso Silverlings stenhuggarverkstad i Vadstena. Skänkt av makarna Måns Olofsson i Ärmestorp 1691.

Krucifix: Kyrkans krucifix är från 1300-talet och är tillverkat i Linköping.

 

Altartavlan i Rinna med två änglar som står i en ring av människor och Kristus som tagits upp till himlen omgiven av änglar.
Altartavla i Rinna kyrka Foto: L Nilsson