Mjölbys gamla kyrkogård

Mjölby kyrka anlades under tidig medeltid och den äldsta kyrkogården bör ha vuxit
fram kring denna kyrka. Inga uppgifter om medeltida gravskick finns dock bevarade i Mjölby. 1771 ödelades hela kyrkan och kyrkogården av brand vilket ledde till att kyrkan till största delen ombyggdes och sannolikt också till en nyetablering av kyrkogården. Kyrkogården innehåller inte mindre än 32 gravvårdar från 1800-talet. 5 av dessa är från tidigt 1800-tal. Den äldsta så tidig som 1803. Till dessa kommer ett fåtal från 1900-talet. Kyrkogården vid Mjölby kyrka slutade officiellt att användas när den nya kyrkogården invigts i början av 1900-talet.

Gravtradition
Det sammanlagda antalet bevarade gravvårdar uppgår till 45 stycken. Av dessa är bara 11 stycken, varav 5 på det Ehrenkronska gravområdet från 1900-talet. Två gravvårdar är från 1600-talet medan alla de övriga 32 är från 1800-talet. Typerna av vårdar är starkt varierande bland dessa ingår flera höga smala kalkstensvårdar och liggande vårdar av samma slag. Dessutom finns två äldre höga gjutjärnskors. En hög smal vård av svart granit omges av ett gjutjärnsstaket och en stenram samt en grusad yta. Förhållandevis få vårdar har titlar med anknytning till staden, sannolikt beroende på dess sena tillkomst. Vårdar har titlar som kvarnägaren,lokföraren,prostar och 1 kyrkoherde, rusthållare, fd riksdagsfullmäktige med fler.
På det Ehrenkronska gravområdet förekommer titeln friherre 5 gången, överstelöjtnant 2 gånger medan titlarna arkivrådet, ambassadören, ryttmästaren, fil dr och målarinnan förekommer 1 gång vardera.

Kyrkogården är inte tillgänglig för nya gravar.