Foto: L Nilsson

Malexander kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården är rektangulär i väst/östlig riktning. Kyrkogården har en öppen karaktär . Delar av kvarterna på kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med gravvårdar från 1800-talet, men även gravvårdar med karaktär av familjegravar finns. I övrigt dominerar mer sentida låga och breda vårdar. 

Gravtraditioner
Den äldsta gravvården är sprucken kalkstenshäll med årtalet 1770. Invid kyrkan har två kalkstensvårdar från 1777 respektive 1802 placerats. Det finns ytterligare kalkstensvårdar från andra delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal samt en marmorvård från 1838. Tio gravar har någon typ av omgärdning; ett gjutjärnsstaket och nio stenramsgravar. Framför allt i kvarter D och H finns rester av den allmänna linjen. Titlar på gravvårdarna berättar om en trakts näringsliv och sociala struktur. ”Hemmansägare” är en relativt vanlig titel. Till de mer ovanliga hör ”demoiselle” och ”stationskarlsaspirant”.

Minnessten
Till gravvårdar med lokalhistoriskt intresse hör gravvården med text: ”De tre okändas grav. Funna i sanden vid Sommens strand år 1926.” Ingen vet än i dag vilka dessa människor var. Men det finns ett flertal teorier att de till exempel blivit mördade, druknat eller att de fallit offer för  pesten när den härjade i Sverige. 

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats 
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift.
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna.
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro.
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen.
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.


Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet.
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Gravsten på Malexanders kyrkogård med texten De tre okändas grav.

De tre okändas grav

Vid Sommens strand fann man 1926 benrester av tre människor. De ligger nu begravda på kyrkogården, men vilka var de?

Malexander kyrka utvändigt.

Malexander kyrka

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1881 och återuppbyggdes 1929 efter en brand.

Kistgravplats Foto: Heidi Hermansson
Askurnlund Foto: Heidi Hermansson
Minneslund Foto: Jennie Thörngren