Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Heda kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Heda kyrkogård har en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger mitt på kyrkogården. Kyrkogården saknar kvartersindelning, men har i inventeringen delats in i två delar: norra delen och södra delen. Större delen av kyrkogården har en öppen karaktär där det inte finns rygghäckar. I den sydvästra delen finns fler äldre familjegravar och en större variation av gravvårdstyper.

Gravtradition 
Stenramsomgärdade grusgravar finns i sydvästra delen och även norr om kyrkan. Framför allt norr om kyrkan är några av stenramarna mer arbetade. På kyrkogårdens nordvästra och nordöstra del finns en del små gravvårdar som kan ha ingått i den allmänna linjen. Det är 13 huvudsakligen stenramar som bevarats på Heda kyrkogård. Stenramar verkar ha varit vanligast från 1920-talet och fram till och med 1960-talet. Titlar som lantbrukare, hemmansägare och agronom visar att detta är en jordbruksbygd.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Heda kyrka

Heda kyrka är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt och kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor.