Foto: L Nilsson

Heda kyrka

Heda kyrka är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt och kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor.

Heda kyrka

Guidad vandring i Heda kyrka och kyrkogård

Heda kyrka är daterad till 1100-talets mitt. Alvastragången i kyrkan för tankarna till Alvastra kloster som finns en bit härifrån.

Stigport vid Normlösa kyrka.

Digitala guider av kyrkor och kyrkogårdar

Här byggs det upp digitala vandringar där du kan läsa mer och gå en digital vandring samt lyssna på guidningar av pastoratets kyrkor

lyssna på en guidning av Heda kyrka

Klicka på bilden och lyssna till en guidning av Heda kyrka Foto: L Nilsson

Heda är en medeltida socken och kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1100-talets mitt. Socknen omnämns ursprungligen som Hedakyrka, vilket tyder på att kyrkan givit namn åt socknen.

Kyrkan ligger på en ås vid ett vägskäl ca 8 km norr om Ödeshög och kyrkomiljön har en varierande bebyggelse med bostadshus, skolbyggnader och en f d prästgård som i dag fungerar som hembygdsgård.

Kyrkan är en av Östergötlands märkligaste medeltida kyrkor. De äldsta delarna är uppförda av kalksten i olika etapper under medeltiden. Tornet är ovanligt högt och smäckert och på södra sidan finns ett kapell, som sannolikt tillkommit på kungligt initiativ. I kapellets södra mur finns en piscina inmurad med reliefer av mycket hög konstnärlig kvalitet. På norra sidan finns ett sidoskepp med influenser från cisterciensisk arkitektur.

I mitten av 1800-talet restaurerades kyrkan och tillbyggdes med ett nytt kor samt korsarmar i söder och norr av lundaprofessorn och medeltidsromantikern C G Brunius. Hundra år senare förändrades kyrkan återigen.

Kyrkan präglas idag, såväl exteriört som interiört, av tre perioder; medeltid, 1850-talets historicerande stil och 1950-talets restaureringsideologi. Kyrkans medeltida kalkstensmurverk är blottat och tillbyggnaderna från 1850-talet är putsade. Huvudentrén är förlagd till den södra korsarmen och sadeltaken är täckta av skiffer

 

 

Inventarier

Altarskåpet i Heda är av ek från en verkstad i Östergötland från mitten av 1400-talet. Läs mer om Altarskåp: 

Kyrkan har två dopfuntar en av sandsten från 1200-talet och en av bildhuggaren Michael Hacke där skålen är från 1661 och foten av senare datum, 1983. Läs mer om Dopfunt:

Kyrkans krucifix är av ek och tillverkat i Östergötland under 1200-talets senare hälft. Läs mer om Krucifix:

Mariaskulpturer: 
Maria med barnet från 1100-talet. Maria sitter i en rödmålad stol med rundsvarvade hörnstolpar. Kronan på huvudet är förgylld och håret faller bakåt i två flätor. Mariaskulpturen är inspiration till en av Verner von Heidenstam dikter

Maria med barnet från 1400-talet. Maria sitter på en rödmålad bänk med barnet på sitt vänstra knä. Maria har krona och huvudlin.

Kyrkan har två huvudbanér varav ett över Gudmund Brun Rikt skulpterad och målad i blått, rött, grönt samt förgylld. På sidorna om skölden är akantusblad och palmkvistar. I krönet är en hjälm och en hand med en revolver. (som är riktat mot predikstolen) Nedtill inom en kartusch är inskriften: KONGL: MAYTZ TRO TIÄNARE OCH RYTTMESTARE AF ÖSTGIÖTHE CAVAILLERIE EDLE OCH MANHAFTIGE HR GUDHMUND BRUUN FÖD AO 1622 DEN 12 SEPTEMBER AFSOMNAD AO 1696, 12 FEBR OCH LIGGER UTHI BIÄLBO BEGRAFWEN
Läs mer om Huvudbanér