Föreskrifter vid begravningsverksamheten

Vad gäller vid begravning? Hur länge varar gravrätten? Vad gäller för gravanordningen? Detta och många fler svar finns i det reglemente för begravningsverksamheten som kyrkofullmäktige antagit

Kyrkorådet är ansvarig för begravningsverksamheten (huvudman)

Med begravning menar vi allt som görs inför och i samband med gravsättning såsom visning, begravningscermoni, minnesstund och gravsättning.

Begrepp inom begravningsverksamheten är många och fler förklaringar hittar du i Begrepp i begravningsverksamheten

Kyrkogården är en plats vi går till för att minnas våra anhöriga och för att det ska bli en fin upplevelse för alla gäller vissa regler

Minneslunden är en plats där askan grävs ner och detta sker anonymt. Huvudmannen ansvarar för skötsel av minneslunden och besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och levande ljus.

På kyrkogården uppträder vi med respekt för de som ligger på kyrkogården och besökare. Hunden får följa med in på kyrkogården men det är ingen rastplats. Undvik att gå på nysådd mark eller andra ställen där det skadar växter och gravar.

Om någon har svårt att ta sig till graven så får personbilar användas men enbart på asfalterade vägar. Cykel och mopedåkning är ej tillåten.

När du kommer och sköter graven, sortera papper, plast och glas i särskilda behållare och tänk på att inte förvara egna krattor, vattenkannor och annat på kyrkogården. Det finns att låna vid olika stationer på kyrkogården.

Huvudmannen kan inte ta ansvar för lösa föremål på gravanordningen. Lyktor och glasföremål ska vara bortplockade till växtsäsongen börjar för att det inte ska hända olyckor vid gräsklippning.

En gravplats upplåts i samband med en gravsättning och tiden är 25 år från det att den sista gravsättningen skett i graven. Därefter kan man begära att få den förlängd med ytterligare 15 år

Huvudmannen gör allt för att inte skada någon grav men vid gravöppning på en närliggande grav kan visst intrång behöva ske

Med gravanordning menas t ex gravsten, stenram och staket. Gravanordningen får inte vara störande eller kränkande i en känslig miljö. Lösa föremål ska vara fastsatta eller dubbade för att inte vara en fara för besökande eller för de som arbetar på kyrkogården. Monteringen av gravanordning skall ske enligt Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar. Det är därför viktigt att den anmäls till församlingen innan gravvården sätts upp.

Gravrättsinnehavaren bestämmer utseende och utsmyckning på graven med begränsningar ovan och att det ska tillgodose en god gravkultur.

Huvudmannen kan dock behöva göra vissa justeringar på graven om det är nödvändigt för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd. Görs detta skall gravrättsinnehavaren meddelas så fort som möjligt.

Huvudmannen tillhandahåller en lokal för begravningsceremoni. För den som är medlem i Svenska kyrkan sker begravningsgudstjänsten i kyrkan om så önskas. Ceremonin kan också hållas i lokal utan religiösa symboler för den som inte är medlem i kyrkan.

Länkar till hela reglementet och ytterligare dokument finns i högerspalten