Någon sänker ner en vit urna i marken på en gravplats.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mer om begravningsverksamheten

Att välja gravplats

När en anhörig avlidit och det är aktuellt att besluta om gravsättning finns det olika möjligheter för hur detta ska ske. En gravsättning är definitiv och bör vara väl genomtänkt. Det första ställningstagandet är att besluta om den avlidne ska kremeras eller gravsättas i kista, sk jordbegravning. Den avlidnes egna önskan bör följas. Enligt ny lag som trädde i kraft 1 maj 2012 ska den avlidne gravsättas i kistgrav alternativt kremeras senast en månad efter dödsfallet(tidigare två månader). Skatteverket utfärdar intyg för gravsättning alternativt kremering och får medge anstånd om det finns särskilda skäl. Anhöriga ges möjlighet att välja gravplats genom att kontakta kyrkogårdens lagas som anvisar olika alternativ. 


Kistgravplats och urngravplats
En kistgravplats rymmer två gravsättningar av kistor för varje gravbredd, den första grävs på dubbelt djup och den följande placeras över denna.
En urngravplats rymmer nio askurnor. Askan efter en avliden ska gravsättas inom ett år från kremeringen.
Det kan också vara så att det redan finns en gravplats där någon anhörig är gravsatt sen tidigare. Den som är antecknad som gravrättsinnehavare i gravregistret bestämmer om ev ytterligare gravsättning där, under förutsättning att gravplatsen rymmer fler kistor alternativ askurnor. För gravsättning av kista gäller att anmälan om gravöppning ska göras fem arbetsdagar före begravningsdagen. I de fall en ny gravrätt upplåts ska anhöriga anmäla vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare i gravregistret. Gravrättsinnehavaren är skyldig att "hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick" och har rätt att bestämma vem eller vilka som får gravsättas inom gravplatsen, har rätt att efter tillstånd från huvudmannen förse gravplatsen med en gravanordning samt att överlåta gravrätten och att återlämna gravrätten. En kistgravplats och en urngravplats upplåts för 25 år med möjlighet att därefter förnyas.

Minneslund
Gravsättning i minneslund är ett förhållandevis nytt gravskick som nu finns i varierande former i många länder. Gemensamt jordningsområde för avlidnas aska och anonymitet för den enskilde är utmärkande för gravskicket.  Anonymiteten innebär att den exakta platsen där den avlidnes aska grävs ner inte ska kunna identifieras sedan gravsättning skett. Anhöriga ska lämna en skriftlig bekräftelse på att man tagit del av bestämmelserna för gravsättning i Minneslunden. Gravsättningen utförs av kyrkogårdspersonal vid lämplig årstid. Anhöriga har inte rätt att närvara vid gravsättningen. Askan grävs ner utan hölje eller med lätt förgängligt hölje. Gravsättning i minneslunden förs in i gravregistret och ett skriftligt meddelande skickas till anhörig. Kyrkogårdspersonalen svarar för skötseln av området och plantering. Anhöriga får medverka till smyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats. Vissna blommor och rester av ljus tas bort av personalen.

Askgravplats
Askgravplatsen förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.  En askgravplats upplåts för 25 år med begränsad gravrätt, med möjlihet att därefter förnyas. De anhöriga ska anmäla vem som skall antecknas som gravrättsinnehavare i gravregistret. Gravrättsinnehavarens restriktioner innebär ; gravsättning av upp till fyra askor inom anvisad askgravplats, namnplatta tillhandahålls och monteras av församlingen med enhetligt utformad text, kostnad för namnplattan debiteras gravrättsinnehavaren, endast lösa blommor får placeras på askgravplatsen, inga växter får planteras på askgravplatsen, kyrkogårdspersonalen svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen, vid ytterligare gravsättning tas en avgift ut för ingravering av ytterligare namn på namnplattan. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. I samrådet med andra trossamfund har begravningsombudet en viktig roll. Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun.

Vårt begravningsombud är Arne Lundberg
e-post: arne.lundberg@flen.se