Foto: Anna Talvitie

Kyrkogårdsförvaltning

och begravningsverksamheten

Öppettider: mån-ons kl. 8:00-15:00

Telefon: 0157-154 15

Besöksadress: Prästgården Flens kyrka

Gravskötselservice

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.

Om du vill ha hjälp med skötsel av en gravplats, kontakta oss antingen på telefon 0157-15730 eller via mail. Vi utför ogräsrensning, säsongsplantering, vattning, tvättning och rätning av gravstenar med mera. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.Gravskötsel Taxor 2024


Grundskötsel 1 år - löpande
Vår- och höststädning, gräsklippning, gräsputs/-trimmning, krattning av grusgravar samt borttag av i förekommande fall vissna blommor i vas samt utbrunna ljus.
 
Urngrav 270 kr
Kistgrav 1 plats 270 kr
Kistgrav 2 platser, eller fler 540 kr
 
 
Årsskötsel 1 år - löpande
(Avtal om grundskötsel är en förutsättning för att kunna beställa årsskötsel.)
I årsskötseln ingår vår- och sommarblommmor samt ljung och rabattskötsel. Kan beställas när som helst på året.
 
Stor (planteringsyta 50 x 100-200) 1 055 kr
Liten (planteringsyta 50 x 50-70) 700 kr
 
 
Tillval som ej kräver grundskötselavtal
 
Krans, liten 290 kr
Krans, stor 520 kr
Granrisbukett 230 kr
Granristäckning 250 kr
Gravljus 150 kr
Lösa blommor 280 kr
 
 
Tjänster

Upp- eller nedmontering av gravsten 800 kr
Riktning av gravvård 500 kr
Tvättning av gravsten 650 kr
Grässådd av gravrabatt 390 kr
Borttagning av sockel – arbetskostnad  480 kr/timme
 
 
Övrigt
Förnyelse av gravrätt i 15 år 2024-2039 1 000 kr
Askgravplats, häll, namnplatta samt underhåll i 25 år 6 700 kr
Namnplatta nr 2-6 till askgravplats 3 000 kr
 

Gravadministration
Anette Jüring, 0157-154 15

Kyrkogårdsansvarig
Andreas Borg,  0157-157 43

E-post: flen.kgf@svenskakyrkan.se

 Begravningsavgift


Den statliga begravningsavgiften måste alla skattskyldiga betala. Nedanstående tjänster (se nedan) bekostas av begravningsavgiften som för år 2020 är 0,253% av den beskattningsbara inkomsten. Det innebär att folkbokförda i Sverige utan övrig kostnad erhåller
-Gravplats i 25 år
-Gravsättning med gravöppning, återfyllning och iordningsställande av öppnad grav
-Transporter från det att kyrkogårdsförvaltningen har övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett
-Kremering
-Lokal för förvaring och visning av stoftet
-Ceremonilokal utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet . Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.
Inom Flen, Helgesta-Hyltinge församling finns fyra kyrkogårdar;  Särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund erbjuds i Flen enligt avtal. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.