Hyltinge kyrka

"Kyrkan med karaktär"

Som en gyllengul skimrande juvel ligger Hyltinge kyrka i landskapet längs med väg 53 strax norr om Sparreholm, väl synlig för alla som åker mot Malmköping. 
Tänk, på denna plats har kyrkan troligtvis legat sedan 1100-talet, i nästan 1000 år! Den nuvarande stenkyrkan uppfördes dock troligen mellan åren 1280-1350. Sannolikt har kyrkan haft en föregångare, möjligen byggd i trä, eftersom dopfunten av sandsten man hittat härstammar från 1100-talet.

Det finns inget nedtecknat som kan hjälpa till att datera kyrkan med säkerhet. Det äldsta som finns bevarat är en teckning från år 1683 av antikvarien Peringsköld som visar en rektangulär medeltidskyrka med ett långhus, knappt 20 meter långt.

Fram till 1700-talets slut gjordes endast små förändringar, fönstren vidgades och en ny ingång - helt enligt tidens sed - togs upp på västgaveln. Då ingången flyttades från söder till väst revs det gamla vapenhuset och porten gjordes om till fönster.

En genomgripande ombyggnad genomfördes 1803 vilket radikalt förändrade kyrkans karaktär från medeltid till empire. Långhuset förlängdes åt öster och ett nytt kor tillkom. Över långhusets västra del uppfördes ett kyrktorn. Den medeltida sakristian revs och ersattes av den nuvarande. I koret sattes en altarpredikstol upp.

1902 tillkom nuvarande predikstol av ek ritad av arkitekt Gustaf Pettersson föreställande de fyra evangelisternas symboler, och altarpredikstolen togs delvis bort. På långväggarna finns kalkmålningar från 1644 utförda av Nils Målare från Tunatorp på Hyltingeö, framtagna vid den senaste restaureringen 1958.

Allra längst fram i kyrkan, mellan de två vita höga kolonnerna står ett krusifix på altaruppsatsen. Krucifixet är av svart järn och bär upp en förgylld Kristusbild av trä från 1600-talet.

Det ovanliga med denna Kristusbild är att den hittades i en grav under kyrkgolvet. På locken till likkistorna fanns under 1600-talet ofta ett krucifix. En kristusbild från ett sådant hittades alltså under kyrkans golv och står nu ovanför altaret.

1859 fick kyrkan sin första orgel. Den hade åtta stämmor och byggdes av Johan Lund i Stockholm. 1925 byggdes den om av Olof Hammarberg från Göteborg och fick då elva stämmor med en för tiden modern orkesterklang. Olofs son Nils uppdaterade sedan stämmorna 1947 till en mer orgelmässig klang.

Mycket finns att uppleva, se och höra om vår gyllengula juvel till kyrka, som för övrigt har samma gula färg som Sparreholms slott. Inte bara kyrkan är värd ett besök, även de tillhörande kyrkogårdarna bjuder på upplevelser.

Under sommaren 2023 är kyrkan, utöver vid gudstjänst och mässa, öppen mån-sön kl. 11-16 under perioden 17/7 - 6/8.

Välkommen att uppleva och ta del av vårt nästan tusenåriga kulturarv!