Provbilder
Foto: Bo Sandgren

Flens kyrka

"Kyrkan med gubbvalv"

Flens kyrka är en salskyrka med långhus, sannolikt med lågt trätak, uppfört på
1200-talet. Ingången var i byggnadens sydvästra hörn. Kyrkan var försedd med en sakristia i norr och ett enkelt vapenhus i söder, sannolikt i trä. Det senare revs ca 1740. Under 1500-talet byggdes långhus med två valv som bemålades på 1640-talet, av Tovamästaren, Nils i Tuntorp.

Koret tillkom under 1600-talet och finansierades av Rosenhane, Stenhammars slott. År 1746 byggdes en ny sakristia och bekostades av grevinnan Ebba Charlotta Douglas, också Stenhammar. 

Året 1795 började tornet byggas. Då tornet färdigställts murade man igen den gamla ingången i sydväst. Kyrkans valv är ett så kallat "gubbvalv", där valvstrålarnas form bildar groteska figurer. Liknande valv finns i Bettna och Vrena. 

Valvets motiv är ur Nya Testamentet och altaret utsmyckades 1793 och föreställer Jesu korsnedtagning.  Kyrktornet stod färdigt 1795. Bland inventarierna finns två dopfuntar från 1100-talet som visar att det funnits en äldre kyrka på platsen.