Regnbågens förskola

Här får vi möjlighet att växa i en skön och stimulerande miljö

Bild över hela Regnbågens utemiljö
Foto: Anna Norén

Regnbågens förskola i Rinkaby är en privat förskola som drivs av Svenska kyrkan.
Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, LPFÖ 18.

Syfte:
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten.

Värderingar;

I vår verksamhet har vi värdegrundsorden:

Glädje - alla barn ska känna glädje när de är på förskolan.

Delaktighet - alla barn ska känna sig delaktiga i gruppen och att de är viktiga individer. Barnen ska känna sig delaktiga i utformningen av verksamheten.

Medvetenhet - pedagogerna ska göra barnen medvetna om sitt lärande genom att uppmärksamma deras framsteg.

Trygghet - vi vill ha tydliga rutiner och regler för barn och pedagoger.

Hur kommer detta till uttryck?

Vi vill förmedla glädje i arbetet på förskolan, genom att vara positiva. Vi vill utstråla värme och förmedla en positiv känsla till barn, föräldrar och kolleger.

Vi vill alltid se det goda i alla vi möter.

Vi vill se och lyssna på varje barn. Vi vill vara intresserade av barns tankar och idèer och ta vara på det i den pedagogiska planeringen. Vi vill att alla ska känna en tillhörighet till förskolan.

Vi vill vara pedagoger som är medvetna och reflekterande. Vi vill vara tydliga i vår information och ha en öppen kommunikation med kolleger och föräldrar. Vi vill möta varje barns individuella behov.

Vi vill ha en bra vardaglig kontakt med föräldrar. Att säga hej och hej då och utbyta några ord om hur morgonen hemma varit, och hur dagen på förskolan varit, är en viktig början och ett viktigt avslut på dagen.

Röda tråden i vår verksamhet:

Vi arbetar ständigt med att diskutera hur vi kan erbjuda barnen olika sätt att lära och utveckla sina styrkor, hur vi kan bemöta dem så att de vågar ta sig an utmaningar, och ge dem verktyg inför framtiden som väntar.

Vi vill vara en förskola som ser det enskilda barnet, och anpassar bemötande och undervisning så att bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande skapas. Vi vill ta tillvara på allas individuella styrkor och påvisa hur viktigt samarbete är. Vi vill utmana barnens perspektiv genom att inspireras och lära av varandra i gruppen.

Vi arbetar i mindre tema projekt under året, för att ha en röd tråd i undervisningen.