Fjälkinge kyrka

Beskrivning av Fjälkinge kyrka.

Adress till Fjälkinge kyrka

Riddaregatan 25 (Fjälkinge)

Fjälkinge socken är en gammal bygd med omväxlande natur. Här finns fornlämningar från olika tidsåldrar som visar att bygden varit boplats för människor i många årtusenden. Bynamnet Fialkinn förekommer i skrift första gången 1135.

Träkyrka
Den första kyrkan, en träkyrka byggdes troligen någon gång på 1130-1140-talet i närheten av den nuvarande kyrkans plats. Under första delen av 1000-talet spreds den kristna tron över Skåne som en av de östra provinserna av Danmark.
Kyrkohistorikern Adam av Bremen reste, troligen kring 1068, till Danmark. Han berättar att det i Skåne vid den tiden fanns ungefär 300 kyrkor.

Kyrkan
Träkyrkor var inte en tillräckligt säker plats. Därför började man vid träkyrkans västra del att bygga ett torn. Troligen uppfördes det under 1140-talet, eller möjligen något tidigare. Huvudingången till kyrkan förläggs till tornets västra sida.
Vi vet inget bestämt om träkyrkans öde. Men troligtvis har den brunnit ner till grunden. Så kunde ett nytt kyrkobygge sättas igång troligtvis omkring 1190. Tornet är alltså cirka 50 år äldre. En signatur i dopfunten kan ge en antydan om att det kanske kan vara den så kallade Färlövsmästaren som är kyrkans byggmästare.
Kyrkan är till arkitekturen romansk med ett brett långhus och ett något smalare kor och en rund absid i östra delen. Kyrkan mätte invändigt 47 alnar i öst-västlig riktning. Långhusets bredd invändigt var 11,5 alnar, och korets var 9 alnar och 9 tum brett. Tornet mäter 39 alnar på höjden. I den ursprungliga kyrkan fanns små fönster högt uppe på väggarna.
Vapenhuset i söder byggs någon gång på 1400-talet som därefter blev kyrkans huvudingång.
Målningarna i valven utfördes under senare delen av 1400-talet, och är motiv hämtade från bibelns berättelser. Målningarna kan ha utförts av den kände ”Vittsköflemästaren” Nils Håkansson eller någon som stått honom ära
Nykyrkan mot norr byggdes 1763 för att ge plats för den växande befolkningen.

Kyrkans läktare
Den äldsta läktaren byggdes i västra delen av långhuset under åren 1667 och 1668.
1747 byggdes en ny läktare på långhusets norrvägg. Dessa läktares framstycken målades och finns bevarade i sakristian.
På grund av den stora befolkningsutvecklingen byggdes en ny läktare 1806 i nykyrkans norra del. Den rymde 108 personer. En trävägg skilde männens sida från kvinnornas.

Bänkinredningen
har tillkommit efter den stora kyrkoreformationen på 1500-talet.

Orglarna
Den första orgeln införskaffades 1823. Den byggdes på den västra läktare. När orgeln byggdes togs den norra läktaren bort. En ny orgel byggdes år 1900 på den gamla orgelns plats.

Dopfunten
är den äldsta av kyrkans inventarier, förmodligen jämngammal med kyrka. Funten är huggen i granit och prydd med en bevingad häst och ett bevingat lejon. Nu finns dopfunten på sin ursprungliga plats vid öppningen upp till koret.

Altaret
Ursprungligen fanns det tre altaren i kyrkan, det nuvarande med två sidoaltaren. Det nuvarande altaret är i barockstil och byggt 1604. Överbyggnaden vilar på två marmorerade pelare och lär ha tillkommit 1687. Från början var altaruppsatsen prydd med bilden av ”Lammet med segerfanan”. Efter freden i Roskilde byttes den ut mot Carl XI:s namnchiffer som ett led i försvenskningsarbetet.
Altarringen nyuppfördes 1753.

Krucifixet
som idag hänger på långhusets södervägg har tidigare suttit på en träbjälke i triumfbågen mellan koret och långhuset.

Predikstolen
är av ålderdomligt romask stil med särpräglade ornament. På yttersidorna finns evangelist-symbolerna. Predikstolen byggdes samtidigt som altaret.

Kyrkklockorna
Den lilla klockan är den äldsta och den är daterad till 1615. Den stora klockan lär vara ett krigsbyte från Ryssland. Klockan såldes till Fjälkinge 1731 av majoren Skytte å Råbelöv.

Textilier
Av de textilier som bör uppmärksammas är det altartäcke som idag finns vid dopkapellet. Det har prostinnan Märtha Hahne tillverkat av ihosamlade valltrappar, troligtvis efter ett slag mellan svenskar och danskar 1710.

Kyrkporten
Ett 20-tal meter väster om kyrkan ligger den så kallade kyrkporten. Den är relativt unik i sitt slag. Den är en överbyggd port genom vilken man kom in på kyrkogården som tidigare var omgärdad av en gråstensmur. Kanske har detta porthus varit en del i del av en större anläggning. På övervåningen i porthuset förvarades tidigare kyrkans tiondespannmål.

Kyrkogården
Den äldsta delen är den del som ligger söder om kyrkan. Den tidigaste kyrkogården hade en yta av 12.700 kvadratalnar. Den äldsta gravstenen som finns bevarad på kyrkogården bär namnen Bonde Olsson död 1694 och hustrun Karna Andersdotter död 1723.