GDPR

GDPR utläses General Data Protection Regulation och är en lag som gäller över hela EU från och med 2018-05-25. Översatt till svenska så blir GDPR Dataskyddsförordningen. I Sverige ersätter GDPR Personuppgiftslagen (PUL).

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Finspångs församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Finspångs församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

- begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

- begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

- begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

- begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

- inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Finspångs församlings dataskyddsombud.

Finspångs församlings dataskyddsombud
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR-Om du deltar i diakonin hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

GDPR-Om du engagerar dig ideellt hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller intressent

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar lokal

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du använder swish

Information om behandling av personuppgifter