Meny

Miljödiplomerad församling

Kyrkans miljöarbete

MILJÖDIPLOM FAS 2
Söndagen den 18 november 2018 fick Farsta församling diplom för sitt miljöarbete enligt Svenska kyrkans diplomeringsstandard Fas 2. Som representanter för församlingen och dess miljösamordningsgrupp fick Torgerd Riben ta emot diplomet tillsammans med kyrkoherde Anette Westergren Järnkrantz och kyrkofullmäktiges ordförande i högmässan i Söderledskyrkan. Söndagen var inledningen på Globala veckan, vilket passade bra när det handlar om att värna hållbarheten i vårt sätt att leva i både inre och yttre mening. Konfirmanderna, en instrumentalensemble och två sångsolister medverkade och husmor Karin Sjöberg hade förberett ett helt ekologiskt kyrkkaffe med vegetariska smörgåsar och morotskaka.

De synliga resultaten av församlingens arbete är hittills att satsa mycket på ekologisk eller närproducerad mat, krav- och rättvisemärkt kaffe/te etc, källsortera, åtgärda värmeläckage i byggnader, släcka lampor när ingen är i rummet, sprida engagemang angående vikten av omställning och hopp att det faktiskt går att vända trenden om ALLA bjuder till, både politiker, företag, föreningar och enskilda. Församlingen har sina pengar etiskt eller ideellt placerade, vilket ofta ger minst lika bra avkastning - även ekonomiskt, inte bara socialt. Farsta församling har inga pengar i fossilindustrin utan följer helt Svenska kyrkans investeringspolicy. Församlingen fortsätter att byta lampor och armaturer och sparar många watt på det sättet. Vi har fasat ut gamla plastleksaker i våra barnverksamheter. Vi har börjat räkna på våra koldioxidutsläpp från resor och byggnader och har bestämt att minimera det resande som sker med flyg. En resepolicy har antagits. Vi förtydligar i nuläget vår inköpspolicy för att bli ännu mer resurssnåla.

Församlingens miljösamordningsgrupp har utgjorts av:
Torgerd Riben, miljösamordnare, organist, Söderled
Jan Engström, vaktmästare, Sköndal
Julia Isomettä, diakon, Sköndal
Ing-Marie Lambertsson, husmor, Farstastrand
Susanne Montin, församlingspedagog,  Sköndal
Mikael Pålsson, präst, Söderled
Per Tovås, fastighetsskötare

Diplomerarnas motivering som lästes upp av Stockholms stifts miljöhandläggare Magnus Myrberg:
Farsta församling har under många år arbetat ambitiöst och målinriktat med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Med detta visar församlingen att den är en modern, framåtsträvande och vägledande samhällsaktör och del av den världsvida kyrkan med vilja att bevara och vårda Guds skapelse samt skapa goda förutsättningar för framtida generationer.

Efter en nytändning och intensiv aktivitet under de senaste fyra åren har församlingen nått fram till att bli godkänd för fas 2 i Svenska kyrkans standard för miljödiplomering.

Vi miljödiplomerare har granskat all dokumentation, haft diplomeringssamtal och verksamhetsbesök och gläder oss tillsammans med alla er som aktivt jobbat för er fina vision. Visionen handlar om respekt för planetens gränser och för villkoren för överlevnad samt att församlingen ska vara en förebild och verksam kraft för en hoppfull framtid. Det är stora ord som handlar om både inre och yttre hållbarhet, och de behövs i vår tid!

I Guds ord kan ni också hitta stöd och uppmuntran att fortsätta på den vägen: “..jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag” (Fil 1:6) och “..låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud” (1 Joh 3:18-21).

Vi vill gratulera församlingen till det fina miljö- och hållbarhetsarbetet och önska lycka till och Guds rika välsignelse inför framtiden, då vi hoppas och är övertygade
om att ni kan gå vidare till fas 3 utan att dröja på steget!


Eva Katarina Agestam, miljödiplomerare (teolog)
Kim Qvarnström, miljödiplomerare (sakkunnig)

Söndagen den 17 april 2016 fick Farsta församling diplom för sitt miljöarbete enligt Svenska kyrkans diplomeringsstandard Fas 1.