GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

 

Integritetskyddsmyndigheten - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Farsta församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Farsta församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt intergritetskyddsmyndigheten rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt eller olagligt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med Farsta församlings expedition, Lingvägen 149, 123 61 Farsta.  Det går även bra att ringa 08-683 63 00 eller maila farsta.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Farsta församling är

Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: dataskyddsombud@intechrity.se

 

Om kakor på svenskakyrkan.se

Vi använder kakor (cookies) för att kunna se hur många som använder webbplatsen svenskakyrkan.se, vilka sidor som besöks och hur våra användare rör sig mellan sidorna. Alla som använder webbplatsen förblir ändå anonyma för oss.

GDPR - om du är med på bild eller filmmaterial

Om hur vi hanterar bilder och filmer i församlingens verksamhet

GDPR - om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i en barngrupp eller kör i Farsta församling

GDPR - om du/ditt barn deltar i konfirmandverksamhet

Information om behandling av dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i församlingens konfirmandverksamhet

GDPR - om du anmäler dig till kurs hos oss

Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till en kurs i Farsta församling

GDPR - vid dop

För att kunna utföra dop behöver vi hantera personuppgifter. Det gäller både vid dop av barn och vid vuxendop. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi hanterar och hur vi hanterar dem, både vid dop av ditt/ert barn och av dig.

GDPR - medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Farsta församlings område behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter.

GDPR - vid vigsel

För att kunna boka och genomföra vigsel i församlingen behöver vi hantera vissa personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi hanterar dem, vilka uppgifter det gäller och varför.

GDPR - vid deltagande i vuxenverksamhet/grupp

När du deltar i någon av församlingens grupper riktade till vuxna behöver vi hantera vissa personuppgifter.

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

GDPR - Sociala medier

Församlingen är aktiv på sociala medier. Här kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter om du interagerar med oss i dessa kanaler.

GDPR - Jobbansökan

När du söker en tjänst hos oss behöver vi behandla olika personuppgifter.

GDPR - vid bokning av begravningsgudstjänst

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att hantera dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning.

GDPR - Lokalbokning

Om du bokar en av våra lokaler behöver vi behandla personuppgifter.

GDPR - så hanterar vi e-post

Här kan du läsa om hur vi hanterar e-post i Farsta församling

GDPR - vid betalning med Swish

När du betalar med Swish behandlar vi en del personuppgifter.

Kamerabevakning

Farsta församling har placerat en bevakningskamera i entrén till församlingshemmet vid Stora Sköndals kyrka med stöd av församlingens berättigade intresse att säkerställa personalens trygghet och hindra skadegörelse och stöld.