Borgerligt alternativ

Vad anser ni kännetecknar Farsta församling just nu?
Farsta församling är en församling som likt de flesta har ett stort missionsuppdrag framför sig. Vi behöver vara mer än hälften av de boende för att vi skall kunna hjälpa och se varandra i så väl församlingsliv som diakoni. Församlingen, dvs
de troende medlemmarna, måste involveras om missionsuppdraget skall kunna göras i kärlek och med framgång.


Farsta är en stadsdel där det byggs mycket och många som flyttar in i församlingen. Vad ställer det för krav på kyrkan?
Många människor bär på en hunger efter det andliga utan att kunna sätta ord på den längtan och hungern. Vårt uppdrag som församling är att göra det lätt för människor att mötas i de rum som står tillförfogande inom församlingens
ram. Detta förutsätter lyhördhet och flexibilitet både i mötet med varandra som människor och i de konkreta logistiska frågorna. Kyrkan behöver
kunna stå öppen kvällstid, och möjligheterna till samtal mellan församlingsmedlemmar, även utan att binda upp sig till deltagandeaktiviteter,
måste öka.


Vad vill ni prioritera i församlingens verksamhet kommande mandatperiod?
Ett prioriterat arbete i en kristen miljö i alla tider är att bryta ensamhet. Därför är diakonin en grundpelare i församlingen, men den än inte den enda. Det är också mycket viktigt att rusta alla som deltar i Farsta församlingsliv till att
vara ”ambassadörer” för Farsta församling. Det innebär både möjliggörande av samtal och studier, och ett kyrkoliv som är kristet och inte ställer
några krav utanför kristus; för de kraven är tillräckligt höga, i sig. Människor som anar en öppenhet med relevant innehåll blir ofta förespråkare för en den miljön, om de ges möjlighet.

Barn och unga behöver fortsatt ges möjlighet att lära känna kristen tro och kristen tradition och därmed vara delaktiga av det kristna arvet och föra det vidare.

Truls Ljungström. representant Borgerligt alternativ Foto: Isabelle Björklund