Miljöarbete

Läs mer om miljöarbetet i Färingsö församling.

Färingsö församling har sedan 2007 en tydlig miljöprofil och arbetar systematiskt och kontinueligt med Svenska kyrkans miljöledningssystem. 
Miljöarbetet går som en grön tråd genom hela vår verksamhet och styr allt ifrån inköp till transporter, mat, kompostering och återvinning.

Vision för miljöarbetet

Färingsö församling vill verka för en god förvaltning av skapelsen för långsiktigt hållbar utveckling. I både det lilla och det stora, de lokala och globala sammanhangen vill vi arbeta för en ekologiskt och socialt hållbar framtid.
Antagen av kyrkorådet 2017-08-30

Miljöpolicy

Färingsö församling vill vårda skapelsen genom att i all sin verksamhet och i alla beslut beakta ekologisk och social hållbarhet.
Färingsö församling har åtagit sig ständiga förbättringar på sju olika områden – Kyrkans liv och verksamhet (pastorala biten), Förvaltning och ekonomi, Byggnader, Kyrkogårdar och markanläggningar, Varor och tjänster, Transporter och kommunikation samt Kemikalier och avfall. Detta förbättringsarbete görs genom att man uppfyller delmål i riktning mot att uppfylla övergripande mål.
Färingsö församling vill också sträva efter att vara föregångare och inspiratör i arbetet med energieffektivisering för en hållbar energianvändning.

Färingsö församling har åtagit sig att följa lagar och regler som församlingen berörs av.
Antagen av kyrkorådet 2017-08-30

Aktuella delmål

Övergripande miljömål finns för varje verksamhetsområde och anger vad församlingen vill uppnå med sitt miljöarbete. För att de övergripande miljömålen ska kunna uppnås behöver de brytas ned i delmål och åtgärdsprogram.

Miljödokumentation

Här hittar du de miljödokument som är grunden för vårt miljöarbete.

Mälarö Miljöforum

Forum för miljöintresserade, av miljöintresserade på Mälaröarna. Tips, inspiration och påverkan i vår närmiljö.