Foto: Elin Eldesetrand

Att ansvara för en grav

Kistgravplats och urngravplats kan ha en eller flera gravrättsinnehavare.

En person som är folkbokförd i Sverige har rätt att begravas på någon av Sveriges allmänna begravningsplatser. En anhörig brukar få ansvaret för graven, det vill säga vara gravrättsinnehavare. Det är den avlidnas dödsbo som anmäler till begravningshuvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) vem eller vilka som ska vara det. Vill du inte längre vara gravrättsinnehavare går det att överlåta gravrätten till annan anhörig eller återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen.

 Att vara gravrättsinnehavare innebär 

  • att bestämma om det ska vara gravvård (gravsten, kors etc.) på graven. Gravvården måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen då det är viktigt att utformning och material stämmer överens med våra regler.
  • att bestämma vem eller vilka som får gravsättas på gravplatsen. 
  • att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick och följa de regler som gäller på just den kyrkogården. Anses den vara vanvårdad kan kyrkogårdsförvaltningen besluta om att gravrätten är förverkad och då går den tillbaka till huvudmannen. 

 Vill du som gravrättsinnehavare ha hjälp med gravskötseln kan du köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. 

 

Ansvar gällande gravvård (gravsten, kors etc.)

En gravvård måste vara säkert monterad och får inte utgöra en säkerhetsrisk för besökare eller anställda.

Det är gravstensfirmans ansvar att stenen monteras säkert enligt Centrala gravvårdskommittéens regler.

Det är kyrkogårdsförvaltningens ansvar att kontinuerligt testa alla gravvårdar. De gravvårdar som inte är stabila stöttas eller läggs ner. Gravrättsinnehavaren får information om det.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att vidta och bekosta de åtgärder som krävs för att gravanordningen inte längre utgör en säkerhetsrisk.