Foto: Christian Appelsved

Förtroendevalda

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i vår församling och beslutar i principiella ärenden av större vikt, bland annat om:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen
  • Budget, kyrkoavgiften och andra ekonomiska frågor
  • Val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten

Offentliga sammanträden

Kyrkofullmäktige sammanträder i Stenhamra församlingsgård två gånger per år efter annons i lokalpressen. Församlingsmedlemmar är välkomna till dessa möten.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse som utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har även till uppgift att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, däremot är protokollen offentliga och finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.

Kyrkogårdsutskott

Utskottet förbereder beslut om bergravningsverksamheten som finansieras av begravningsavgiften. Länsstyrelsen har två begravningsombud inom Ekerö kommun. Utskottet ansvarar också för skötseln av kyrkogårdarna i Färingsö församling.