Foto: Gustaf Hellsing/IKON

GDPR

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Färgelanda-Högsäters församling anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Färgelanda-Högsäters församling är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

DINA RÄTTIGHETER
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

- begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas
   av oss
- begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
- begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex.
   medan en rättelse görs
- begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande
   har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal
   kan din begäran komma att avslås)
- inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår
   behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
 
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

KONTAKT
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Sara Birgersson
0528-100 05
e-post: sara.birgersson@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Färgelanda-Högsäters församlings dataskyddsombud.

FÄRGELANDA-HÖGSÄTERS FÖRSAMLINGS DATASKYDDSOMBUD
Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

 

GDPR: Medlem i Svenska kyrkan

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar församlingshemmen

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du tar emot nyhetsbrev från oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du anmäler dig till en kurs hos oss

Information av behandling av personuppgifter

GDPR - Hantering av e-post

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information av behandling av personuppgifter

GDPR - Om du finns med på bild- eller filmmaterial

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller - intressent

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Rättigheter och kontakt

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Deltagare inom diakoni

Information om behandling av diakoni