Kämparvets kyrkogård

Vallmansgatan 2

Vid mitten av 1800-talet började kyrkogården kring Falu Kristine kyrka bli helt i anspråkstagen, och behovet av en ny allt mer aktuell. Den kom att förläggas till Kämparvet i anslutning till Promenaden och togs i bruk i början av 1860-talet. I dag ger den intryck av en lummig park.

På kyrkogården finns följande gravskick vid val av ny gravplats:
- Urngravplats
- Askgravplats