Grundskötsel

I januari 2010 införde Falu pastorat grundskötsel av gravplatser. Det är en följd av kyrkans separation från staten år 2000, vilket medförde att begravningsverksamheten blev skyldig att ta betalt för skötsel av hela gravplatsen.

Vad är grundskötsel?
I begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till, bland annat tillhandahållande av gravplats i 25 år samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor.

Gravrättsinnehavaren ansvarar själv för skötsel och vård av gravplatsen och gravrabatt, det ingår inte i begravningsavgiften. Då kan man som gravrättsinnehavare beställa den servicen eller utföra arbetet själv.

I grundskötsel ingår följande:
- Vår- och höststädning
- Borttagning av vissna snittblommor, vinterkransar och vinterdekorationer samt engångsljus
- Enklare justering av gravvård/gravsten
- Vid gräsgrav; klippning av gräs på gravplatsen samt putsning av gräs runt gravsten och stenram
- Vid grusgrav; rensning samt krattning av grusad yta

Årskostnaden för grundskötsel hittar du under rubriken Gravskötsel

Vem omfattas av grundskötselavtalet?
Gravrätterna på samtliga kyrkogårdar inom Falu pastorat omfattas av det nya grundskötselavtalet. Om gravrättsinnehavare kan visa upp ett gammalt gravbrev/avtal där skötsel ska ingå för all framtid, så krediterar kyrkogårdsförvaltningen grundskötsel för den graven.

För de gravrättsinnehavare som har tecknade skötselavtal genom Falu pastorat ingår grundskötseln. Grundskötsel ingår även för gravrätterna på askgravplatserna.