Styrande organ

Information om pastoratets styrande organ.

Kyrkofullmäktige
Högsta beslutande organ i pastoratet. Har 29 ledamöter som väljs direkt i kyrkovalet. Sammanträdena är offentliga. Kyrkofullmäktige 2018-2021
Ordförande: Ingegerd Darius Reinholdsson. Förste vice ordförande: Barbro Westergren
  
Kyrkoråd
Pastoratets styrelse som tillsätts av kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. I Falköpings kyrkoråd finns  12 ledamöter. Kyrkoherden är alltid ledamot. I kyrkorådets personalutskott bereds alla frågor som rör personalen, övriga frågor bereds av arbetsutskottet.   
Läs mer om kyrkorådet

Församlingsråd
Den enskilda församlingens styrelse. Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna till rådet på ett öppet nomineringsmöte. Formellt utses sedan församlingsrådet av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ska som ett minimum ansvarar för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. 
Läs mer om församlingsråden.  

 
Revision
Kyrkofullmäktige utser revisionen. Revisionen är fullmäktiges kontrollinstans beträffande pastoratets verksamhet. Består av fyra revisorer varar en är auktoriserad.  
 
Valnämnd
Ansvarar för kyrkovalets genomförande inom pastoratet. Valnämnden har fem ledamöter.