Foto: Sebastian Streith

Frågor och svar om stensäkerhet

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna om arbetet med stensäkring.

Varför ska gravstenar provtryckas vart femte år?

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Falköping och är skyldig att se till att kyrkogårdarna är säkra miljöer, både för besökare och för anställda. Gravstenar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara. Inga olyckor har skett i Falköping, men på andra platser har det förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar.

Centrala Gravvårdskommittén, (CGK) har tagit fram riktlinjer för stensäkringsarbetet. Svenska kyrkan Falköping följer CGK:s rekommendation att gravstenar över 30 centimeter ska provtryckas vart femte år. Arbetsmiljöverket har till uppgift att inspektera arbetsmiljön på begravningsplatserna och kan kontrollera om huvudmannen genomför regelbundna provtryckningar.

Hur går en provtryckning av gravsten till?

Arbetet består av två moment; att provtrycka och att efterkontrollera. Gravsten och sockel ska tåla ett tryck av 35 kg och får inte luta för mycket i förhållande till sin höjd. Det ska också finnas minst två rostfria dubbar som håller ihop stenen med fundamentet. Dubbarna ska ha rätt tjocklek i förhållande till stenens storlek.

Om provtryckningen visar att gravstenen utgör en fara måste huvudmannen omedelbart tillfälligt säkra gravstenen. När gravstenen tillfälligt säkrats måste huvudmannen omgående informera grav­rättsinnehavaren skriftligen om åtgärden.
Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla den enskilda gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Att åtgärda en osäker gravsten är därför gravrättsinnehavarens ansvar.


Varför upphandlar inte Svenska kyrkan ett företag som åtgärdar gravstenar och erbjuder deras tjänster till fast kostnad till gravrättsinnehavarna?

I kontakten med gravrättsinnehavare behöver huvudmannen hålla isär roller och fördela ansvar mellan kontroll, säkringsarbete och besiktning efter utfört arbete. Huvudmannen ansvarar för att kontrollera, innehavaren för att utföra.
Inom begravningsverksamheten utövar huvudmännen myndighet. Det är viktigt att man som huvudman inte agerar eller uppfattas agera partiskt genom att framhålla ett företag framför ett annat.

Däremot hjälper Svenska kyr­kan Falköping gärna till med information till gravrättsinnehavare om hur man hittar en stensäkringsfirma.
Vad händer om en kulturhistoriskt värdefull gravsten är osäker?
En kulturhistorisk värdefull gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen. Det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för att förvalta och säkra kulturhistoriskt värdefulla gravar enligt kulturminneslagen.

Vad händer om en gravrättsinnehavare inte vidtar åtgärder?

Om gravrättsinnehavaren inte agerar trots flera påminnelser inleds ett så kallat vanvårdsärende. Vid vanvård kan gravrätten kom­ma att förverkas.
Varför täcks inte arbetet med gravstenssäkring av begravningsavgiften?
Begravningslagen är väldigt tydlig. Huvudmannen ansvarar för att hålla begravningsplatsen i ordnat och värdigt skick och ska se till att begravningsplatsen är en säker plats för anställda och besökare.

En gravplats måste inte förses med en gravanordning (till exempel en gravsten). Om gravrättsinnehavare väljer att ha en gravanordning är det innehavaren som står för kostnaderna. Medel ska inte tas från begravningsavgiften, som alla betalar, för att täcka kostnader som ligger på enskilda gravrättsinnehavare.

För mer information kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen:
Telefon: 0515-77 63 50  E-post: falkoping.kyrkogardsforv@svenskakyrkan.se