Om Näs kyrka

Näs kyrka är byggd på samma plats som den tidigare medeltida kyrkan stod och var färdig 1883. Den invigdes först 1886 av F. Beckman, samma dag som Vistorps nya kyrka invigdes. Kyrkan är byggd i så kallad Karl Johansstil.

Med sitt kraftiga torn, avslutat med en korskrönt lanternin i  Karl Johansstil, ger Näs kyrka på avstånd intryck av att vara byggd någon gång under första hälften av 1800-talet. Det är den emellertid inte. Lanterninen är visserligen från 1840-talet, men tornet tillhörde den gamla kyrkan och hade tidigare en hög, smäcker spira. Den gamla medeltida kyrkan hade dock blivit för liten, revs ned och uppstod i ny gestalt på 1880-talet. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1883, men invigdes först 1886 av biskop F. Beckman samma dag som Vistorps nya kyrka invigdes. 

Unikt altarskåp
Kyrkans förnämsta inventarium är altarskåpet, ett arbete av hög konstnärlig halt som förmodas vara snidat i Lübeck på 1500-talet. Kanske kom det till Näs kyrka på 1600-talet genom greve Per Brahe d.y., den store jorddrotten på Visingsö, som också var jordägare i Näs. 
Läs mer om altarskåpet i Näs kyrka >>>>

Säregen gravhäll
Andra minnen från samma tid som altarskåpet är en basunängel och en ljusbärande ängel, skurna i trä och målade. Dessutom finns en säregen gravhäll med bilden av en ung flicka. Den utgör nu en del av vapenhusets golv och finns på nordsidan längst fram.

Kyrkorummet
Det nuvarande kyrkorummet är präglat av sin tillkomsttid. Det  har ett altarskrank, absidsakristia, predikstol med de vanliga bibliska symbolerna, öppen bänkinredning och ett orgelverk från 1800-talet. 
Altarprydnaden i den nya kyrkan var från början det stora förgyllda träkors som numera är uppsatt ovanpå sakristians innertak synligt   nerifrån kyrkorummet. I samband med renoveringen av kyrkan 1966 återfördes dock det gamla altarskåpet till sin rätta plats och fästes på skrankväggen ovanför altaret och återfick därmed sin funktion som andaktsföremål. Ovanför altaret, på absidtakets insida, finns en målning föreställande Den Heliga Treenigheten. 

Vid sidan om altaret finns numera också kyrkans gamla predikstol stående på hjul på kyrkgolvet. Predikstolen är från 1738 och låg undangömd på tornvinden i drygt 100 år innan man 1991 beslutade sig för att restaurera den och ta den i bruk som talarstol. Detta gjordes möjligt bland annat genom att församlingsborna i Näs skänkte drygt 11 000 kronor till arbetet. 
Predikstolen är tillverkad av signaturen JRB och var ursprungligen prydd med målningar av alla de fyra evangelisterna. Tavlan föreställande  S:t Matteus har dock försvunnit. På predikstolen finns också en tavla föreställande ”Salvator Mundi”; ”Världens frälsare”.