Om Kälvene kyrka

Kälvene kyrka tillhör Yllestads församling. Kyrkan har anor från 1100-talet med en tillbyggnad på 1700-talet.

Kälvene kyrka är högt och fritt belägen i östra delen av socknen och syns från stora vägen där den ligger, liten, grå och ganska oansenlig. Det syns att detta är en 1100-tals kyrka, även om den fått sitt nuvarande utseende genom viss tillbyggnad och förändring på 1700-talet. Den är uppförd av råsten och murbruk och består av ett högre och bredare långhus och ett lägre, jämförelsevis långt, rakslutet kor. Man kan se att koret en gång, troligen på senare hälften av 1700-talet, blivit tillbyggt på längden. 

I väster, där det höga, spetsiga röstet är kraftigt sneddat och där kyrkan nu har en gavel utan dörr men med ett fönster i mitten, har förr funnits ett torn som förmodligen raserades i början av 1700-talet. Senare, på 1780-talet, bygges istället den nuvarande klockstapeln på ett underlag av stenar som tydligen tillhört det nedrasade tornet. 

Kyrkans ytterväggar, som varit rappade, är nu endast överslammade, så att stenarnas konturer är väl synliga. På söderväggen nära intill nuvarande vapenhuset syns delar av den vackra, rundbågiga portalen till den ursprungliga, nu igenmurade ingången till kyrkan. 

Vapenhuset på södersidan har jämna, slätrappade väggar och är uppfört så sent som 1929. Det ersatte då ett vapenhus av trä från 1790-talet. Ytterdörren av kraftig furu med järnlameller är kyrkans ursprungliga ytterdörr. Mot vapenhusväggen står uppresta några gamla, skadade gravstenar, bland annat en medeltida sten med korsblomma. Där finns också en rund kalkstensplatta med ett hål i mitten som en gång utgjort foten till kyrkans gamla dopfunt. Genom hålet fick det använda dopvattnet rinna ned i jorden under kyrkgolvet.

Straffstock
Inne i vapenhuset finns en så kallad straffstock, förmodligen från 1600- eller 1700-talet. Man räknar med att inte mindre än fyra brottslingars ben en gång klämdes fast i den. Här finns dessutom en mindre kista av trä samt en kopparskål i en träställning som användes då kollekten inte togs upp med håv.

Koret är betydligt smalare i själva långhuset men får ändå på norrsidan ge rum för predikstolen. Denna är ett arbete från 1800-talets mitt och har inga särskilda skulpturer. Ovanför hänger Andens duva som tecken på att Anden skall följa med ordet. Framme vid altarringen finns ett ganska högt krucifix, snidat i trä. Det står på ett fundament på altaret och avtecknar sig mot korfönstrets antikglas. Arbetet är utfört på 1930-talet av träsnidare K. Johansson, Sandhem och skänkt till kyrkan av en tidigare församlingsbo.

Vid foten av korset finns symbolerna för kärleken och hoppet (det brinnande hjärtat och ankaret) vilka förut tillhört det förgyllda träkors från 1870-talet som nu är insatt i det nedersta av de två korfönstren i söder. Själva altaret är av sten men på sidorna beklätt med trä. Denna träbeklädnad har på framsidan en i sitt slag säkerligen unik målning från 1700-talet föreställande Nikodemus besök hos Jesus om natten. Istället för antependier används sedan 1968 ett altarbrun från Monica Bertilsons ateljé i Vara. 

Sakristian är byggd samtidigt med vapenhuset. Tidigare fanns en sakristia av trä, byggd 1793. Bland nattvardskärlen märker vi särskilt kalken och patenen. Kalkens konstnärligt förnämliga fot och stängel är från 1500-talet liksom den fint formade patenen. Ljusbågen som nu är placerad framme i koret vid första bänkraderna fanns tidigare på läktarbröstet innan orgeln byggdes 1953. Det femstämmiga orgelverket byggdes 1953 av orgelbyggare Johansson i Liared.

Klockstapel
Klockstapeln har stor- och lillklocka med elektrisk ringanordning. På lillklockan står överst: ”alt det anda hafver, lofve Herran. Ps 150.” Vidare på ena sidan: ”Anno 1717 är denna Kjelfvene klocka omgjuten och förbättrad”.
På storklockan står följande att läsa: ”Med tillhjälp af gammal sprucken lillklocka Guten ny till Storklocka 1785 af Elias Fries Thoresson, Jönköping.”

I följande vers talar klockan själv: ”När kläppen på min sida slår Strax Sions folk att tacka går. Att uppgå till Guds gårdar. Ack hör der Herrans helga ord  Så att din bättring varder spord Guds nåd dig hägnar, vårdar. Min tjänst är säga till  Och kalla Christi brud  Din plickt är med andakt still Ikläda himmelsk skrud.”