Miljöarbete - att vårda skapelsen

Bibeln säger att människan har ett uppdrag. Vi ska vårda och förvalta den skapelse som vi också är en del av. Det är stora ord som rymmer enorma perspektiv. Men också ord som måste bli omsatta i praktiskt handling i vår vardag. Så här vi försöker vi göra det hos Svenska kyrkan Falköping.

Miljödiplomerat pastorat

2006 började Svenska kyrkan Falköping arbeta efter Svenska kyrkans nationella miljödiplomeringsmodell. Den är ett redskap för pastorat och församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att de bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

Här i Falköping har all personal varit engagerad i arbetet. Alla fått en miljöutbildning och därefter tillsammans i arbetslagen gjort förändringar och förbättringar inom pastoratets alla olika verksamhetsområden. Ansträngningarna ledde fram till att pastoratet 2017 klarade av den tredje och sista fasen av miljödiplomeringen. Att kraven för diplomeringen efterföljs kontrolleras nu årligen. Varje år görs också ett så kallat grönt bokslut som fungerar som en sammanställning av pastoratets pågående miljöarbete.

Hållbarhet i ord och handling

Svenska kyrkan ser det som en viktig uppgift att i både ord och handling visa på en helhetssyn som håller samman andlighet, miljö och rättvisa. Gudstjänsterna skall ge uttryck för församlingarnas ansvar för skapelsen.

Flera gånger per år firar vi gudstjänster med miljötema, till exempel vid tacksägelsedagen på hösten och när vi är med och uppmärksammar Earth hour. I vårt arbete med barn och unga är friluftsliv och miljöfrågor ofta i fokus.
Vi samarbetar med lokala aktörer i miljöfrågan och stödjer också kyrkans internationella arbete för hållbarhet och rättvisa. Allt kaffe som serveras i pastoratet är rättvisemärkt och butik ”Himmel & Jord” säljer fairtradeprodukter.

Kraft från vinden

Svenska kyrkan Falköping förvaltar totalt 71 byggnader, varav 18 kyrkor och ett kapell. Frågor som rör till exempel uppvärmning och val av elleverantör är alltså av stor betydelse för vår miljöpåverkan.

Sedan flera år tillbaka har vi sänkt temperaturen i de lokaler som inte används dagligen. Pastoratet är också delägare i den ekonomiska föreningen Kyrkvinden som producerar vindkraft. 95 procent av pastoratets elförbrukning kommer idag från vindkraft Vi använder fjärrvärme från Falbygdens energi som är märkt med bra miljöval.

Giftfritt på kyrkogården

På våra 19 kyrkogårdar används enbart ekologisk långtidsgödning och giftfri ogräsbekämpning. En så kallad hetvattenmaskin gör det möjligt att bekämpa ogräs med enbart upphettat vatten. När nya handmaskiner köps in till kyrkogårdarna väljs i första hand sådana som är batteridrivna. Vi erbjuder också miljövänliga kransar och blommor.

Biologisk mångfald

Svenska kyrkan Falköping strävar efter att gynna den biologiska mångfalden på alla grönytor vi vårdar. Ett bra sätt att göra det är att hålla ängsmarker öppna. Om man använder hästar till det arbetet blir påverkan på marken mindre och hästarna hjälper dessutom till att sprida frön som fastnar i deras päls när de arbetar. Att hästar går på fossilfritt bränsle är naturligtvis också ett plus.

Hållbara inköp

Hänsyn till både miljö och sociala aspekter prioriteras i samband med alla inköp. Vi handlar begagnade produkter när det är möjligt. De senaste åren har Svenska kyrkan Falköping köpt in personbilar som drivs på biogas och mindre transportbilar som går på el.

Tjänsteresor med cykel

Alla resor som sker på uppdrag av Svenska kyrkan Falköping skall göras med största möjliga miljöhänsyn. Vid längre resor är det därför självklart att använda tåg och buss och att undvika flygresor. För kortare resor, inom Falköpings tätort, finns ett antal tjänstecyklar.

Matavfall blir biogas

Genom att undvika engångsartiklar och återanvända det som går har vi minskat mängden avfall. Huvuddelen av det som slängs källsorteras.
Matavfallet går till kommunens biogasanläggning där det mesta förvandlas till fordonsgas. Stora delar av städkemikalierna är Svanenmärkta och vid inköp prioriteras alltid det miljövänligaste alternativet.