Olika typer av gravplatser

Det finns flera olika möjligheter för den som med en grav vill hedra minnet av en anhörig.

Olika alternativ för gravsättning

Valet av gravsättning beror på om du väljer kremering eller jordbegravning. Falköpings kyrkogårdsförvaltning hjälper till med information om alternativen och erbjuder också olika typer av skötselavtal.

Gravplats med gravrätt

Kistgravar för en eller flera kistor finns på alla kyrkogårdar. Anhörig som kremeras kan gravsättas i samma grav. Urngravar finns på alla kyrkogårdar. Urngravar har plats för en till nio urnor.

Gravplats med begränsad gravrätt

Askgravplatsen är en gravplats för två urnor/askor. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Askgravarna sköts av kyrkogårdens personal till ett fast pris. Gravrättsinnehavaren har begränsad gravrätt, vilket innebär att man inte fritt får bestämma över gravens utseende och utsmyckning. Askgravplatser finns för närvarande på S:t Olofs, S:t Sigfrids, Yllestads, Åsle och Tiarps kyrkogårdar.
Läs mer om askgravar här.

Gemensamt område utan gravrätt

Minneslunden är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro. Minneslunden ska inte förses med gravanordning. En minneslund har en gemensam smyckningsplats. Minneslund finns på S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrkogårdar. 
Läs mer om minneslund här.

Askgravlunden är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor med en gemensam plats för namn och smyckning. Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro. Man får inte välja placering inom området. Askgravlund finns på S:t Olofs och S:t Sigfrids kyrkogårdar.

Särskilda gravplatser

S:t Olofs kyrkogård har även muslimska gravplatser där den gravsatte vilar med ansiktet vänt mot Mecka.