GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Falköpings pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Falköpings pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig, information om hur vi behandlar dem samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till församlingsexpeditionen.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig kan du ta kontakt med församlingsexpeditionen i Falköpings pastorat, Storgatan 11 B i Falköping.
Har du frågor är du välkommen att kontakta församlingsexpedition på telefon 0515-77 63 10 eller via e-post; falkoping.pastorat@svenskakyrkan.se.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Falköpings pastorat är

Erika Malmberg/Intechrity:
Tel: 072-549 64 34
E-post: erika.malmberg@intechrity.se

GDPR - om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina uppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Att begrava någon är att säga farväl, men också att minnas personen som gått bort.

GDPR - om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst.

GDPR - om ni bokar vigsel

Information om hur Falköpings pastorat hanterar era personuppgifter om ni bokar vigsel.

Mamma håller bebis under ett dop.

GDPR -om du bokar barndop

Information om hur Falköpings pastorat hanterar era personuppgifter om ni bokar barndop.

GDPR -om du bokar vuxendop

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar dop.

GDPR - om du är gravrättsinnehavare / kontaktperson / skötselavtalskund

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter i samband med gravrättsärenden.

GDPR - om du har övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du har myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR - om du ska konfirmeras

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmation.

GDPR - om ditt barn deltar i barn- eller ungdomsverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina och ditt barns personuppgifter om barnet deltar i barn- eller ungdomsverksamheten.

GDPR - om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina och ditt barns personuppgifter om ditt barn är inskrivet på Förskolan Boken.

GDPR - om du deltar i vuxenverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du deltar i vuxenverksamheten.

En person skär upp bröd

GDPR - om du är volontär

Information om hur Falköpings pastorat behandlar dina uppgifter om du är volontär

GDPR - om du använder Swish för betalning

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du använder swish för betalning till pastoratet.

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

GDPR - om du interagerar på sociala medier

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du interagerar med pastoratet på social medier.

GDPR - om du skickar e-post

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du mailar pastoratet.

GDPR - medverkan på bild- eller filmmaterial

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos pastoratet.

Stora salen, Slötagården

GDPR - om du bokar en församlingslokal

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar någon av pastoratets lokaler.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

GDPR - om du anmäler dig till kurs eller arrangemang

Information om behandling av personuppgifter

Närbild på ett par leriga trädgårdshandskar.

GDPR - om du söker jobb

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du söker jobb i pastoratet.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

GDPR - om hantering av handlingar

Information om hur Falköpings pastorat hanterar handlingar.

GDPR - vanliga frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och dess svar kring personuppgifter och Falköpings pastorats behandling av dessa.