GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Falköpings pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Falköpings pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur Svenska kyrkan Falköping arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)
Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer. Är du intresserad av att få ut en viss handling kan du i stället begära ut handlingen i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, som stadgar att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar.

Rätt till rättelse
Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning
En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

· Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.

· Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.

· Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

· Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

· Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du har slutat gå i vår gruppverksamhet och vi inte längre behöver dina kontaktuppgifter.

· Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.

· Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.

· Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

· Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.

· Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

· för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet

· för att uppfylla en rättslig förpliktelse

· för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

· för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

· för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål

· av skäl som rör ett allmänt viktigt intresse på folkhälsoområdet.

Rätt till skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY
Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända
Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke
Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)
Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt
Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till: Sebastian Streith, 0515-77 63 19, sebastian.streith@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Svenska kyrkan Falköpings dataskyddsombud.
Erika Malmberg, inTechrity 
072-549 64 34 dataskyddsombud@intechrity.se

Närbild på notiserna på någons Facebook-sida på datorn.

GDPR - om du interagerar på sociala medier

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du interagerar med pastoratet på social medier.

Mamma håller bebis under ett dop.

GDPR -om du bokar barndop

Information om hur Falköpings pastorat hanterar era personuppgifter om ni bokar barndop.

GDPR - om du ska konfirmeras

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmation.

En person skär upp bröd

GDPR - om du är volontär

Information om hur Falköpings pastorat behandlar dina uppgifter om du är volontär

GDPR -om du bokar vuxendop

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar dop.

Att begrava någon är att säga farväl, men också att minnas personen som gått bort.

GDPR - om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst.

GDPR - om ditt barn deltar i barn- eller ungdomsverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina och ditt barns personuppgifter om barnet deltar i barn- eller ungdomsverksamheten.

En kamera på stativ spelar in gudstjänsten.

GDPR - medverkan på bild- eller filmmaterial

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du finns med på bild- eller filmmaterial hos pastoratet.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

GDPR - om du anmäler dig till kurs eller arrangemang

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - om ditt barn deltar i vår förskoleverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina och ditt barns personuppgifter om ditt barn är inskrivet på Förskolan Boken.

Stora salen, Slötagården

GDPR - om du bokar en församlingslokal

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du bokar någon av pastoratets lokaler.

GDPR - om du använder Swish för betalning

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du använder swish för betalning till pastoratet.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

GDPR - om hantering av handlingar

Information om hur Falköpings pastorat hanterar handlingar.

GDPR - om du skickar e-post

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du mailar pastoratet.

GDPR - vanliga frågor och svar

Här finner du de vanligaste frågorna och dess svar kring personuppgifter och Falköpings pastorats behandling av dessa.

GDPR - om du är gravrättsinnehavare / kontaktperson / skötselavtalskund

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter i samband med gravrättsärenden.

Närbild på ett par leriga trädgårdshandskar.

GDPR - om du söker jobb

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du söker jobb i pastoratet.

GDPR - om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina uppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

GDPR - om du har övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du har myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR - om ni bokar vigsel

Information om hur Falköpings pastorat hanterar era personuppgifter om ni bokar vigsel.

GDPR - om du deltar i vuxenverksamhet

Information om hur Falköpings pastorat hanterar dina personuppgifter om du deltar i vuxenverksamheten.