Frimodig kyrka

Vilken är den viktigaste frågan för er i kyrkovalet?
Frimodig kyrka vill sätta fokus på det som är Svenska kyrkans grundläggande uppgift – vara en kyrka för alla. I Falköping handlar det om att vara närvarande i alla delar av samhället. Evangeliet om Jesus Kristus tror vi är det enda som upprättar, befriar och ger människor sammanhang, mål och mening i livet. Vi ska inte sticka under stol med evangeliet om Jesus Kristus – det är kyrkans viktigaste budskap.

Hur ser er vision ut för pastoratet om fem år?
Vi ser att pastoratet om fem år har vänt utvecklingen genom att satsa på diakoni och mission i våra bygder. Därför menar vi att det behövs en ny analys när det gäller försäljning av Mössebergs kyrka och Fredriksbergs kyrka. Det är en stor kapitalförstöring att sälja båda kyrkorna. Mössebergs kyrka har en fungerande barn- och ungdomsverksamhet samt ett gudstjänstliv som kan utvecklas. Fredriksbergs kyrka finns i ett område med delvis stor social utsatthet varför det diakonala arbetet bör prioriteras.

Genom det diakonala arbetet förtydligas missionsuppdraget och vi får föra människor till tro på Jesus Kristus som vår och hela världens Frälsare. Undervisning genom ALPHA, Bibeläventyret och andra typer av koncept ska uppmuntras. Vi ska stödja det goda musiklivet som är en utmärkt väg för evangelisation.

Vad är viktigast att prioritera när de ekonomiska resurserna minskar?
Det viktigaste är att möta våra kyrkotillhöriga i deras behov inom ramen för den grundläggande uppgiften. Vi behöver analysera personaltätheten i de stödjande verksamheterna och prioritera verksamheten inom diakoni och mission.
En långsiktig planering för underhåll, hushållning och investering i t.ex. solcellsanläggningar på lämpliga byggnader tjänar både klimatet och ekonomin på. Här gäller det att ha en aktiv förvaltning av såväl fastigheter som ekonomi och administration.

Hur kan vi vända trenden med minskande medlemstal?
Genom att vara tydliga i den grundläggande uppgiften som kyrkan har och inte springa på varje boll som är trendig i varje given tid. ”Den som gifter sig med tidsandan blir snart änka/änkling” säger ett ordspråk. Vi måste vara tydliga med det som är vår tro, bekännelse och lära annars finns det ingen anledning för de kyrkotillhöriga att vara kvar.

Vilken är kyrkans viktigaste roll?
Det är att göra det hon är kallad att göra och kyrkoordningen för Svenska kyrkan gör det mycket tydligt för oss: Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
Vi ska vara en motbild till den samhällsutveckling vi ser med ökat våld, övergrepp på kvinnor och barn. Undervisning i och grundläggande kunskap om människans okränkbara värde följer av evangeliet och där är vår huvuduppgift.